Klubová a špeciálna výstava 6. a 7. 5. 2023

//Klubová a špeciálna výstava 6. a 7. 5. 2023

Klubová a špeciálna výstava 6. a 7. 5. 2023

SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN

KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC/CAJC 06.05.2023
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA CAC/CAJC 07.05.2023
ATC kemping Varín
Akita, Aljašský malamut, Fínsky laponský pes, Grónsky pes, Hokkaido, Kanadský Eskimácky pes, Kishu, Shiba, Shikoku, Sibírsky husky, Yakutská lajka

Uzávierka prihlášok 23.04.2023

Program výstavy:

Sobota 6.5.2023
9.00 – 9.30 Príjem psov
09.45 Otvorenie výstavy
10.00 Posudzovanie v kruhoch
14.30 Záverečné súťaže
15.30 Vyhodnotenie Rankingu 
a Klubových šampiónov

11.00 BONITÁCIA

Nedeľa 7.5.2023
9.00 – 9.30 Príjem psov
09.45 Otvorenie výstavy
10.00 Posudzovanie v kruhoch
14.30 Záverečné súťaže

 

Delegovaný rozhodca:

plemená

KLUBOVÁ VÝSTAVA 6.5.2023

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA 7.5.2023

Severské plemená

Ewa Górksa

Doncho Borisov

Japonské plemená

Doncho Borisov

Ewa Górska

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Iné doklady sú akceptovateľné iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu.
V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú doložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú, kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH a CH) a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. . Doklady nahraté alebo zaslané po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať.
Prihlásiť psa na výstavu v deň výstavy nie je možné. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom a psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho psom.
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch mimo času, kedy sú upravované je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
Predaj šteniat na výstavisku je prísne zakázaný!
Zmena rozhodcu je vyhradená.

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či v zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Triedy

  • Mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
  • Dorast 6-9 mesiacov
  • Trieda mladých 9-18 mesiacov
  • Trieda stredná 15-24 mesiacov
  • Trieda otvorená od 15 mesiacov
  • Trieda pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
  • Trieda šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
  • Trieda veteránov od 8 rokov
  • Trieda čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (treba priložiť kópiu dokladu)

Tituly a čakateľstvá KLUBOVÁ VÝSTAVA 2023

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov.
Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.
Klubový víťaz 2023 pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.
Klubový víťaz 2023 sučka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC.
Klubový víťaz mladých 2023 – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC.
Klubový víťaz veteránov 2023 – ocenenie získa pes a sučka v triede veteránov ohodnotený známkou V1
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB
Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú víťazi jubilejnej výstavy a víťazi triedy veteránov.

Tituly a čakateľstvá ŠPECIÁLNA VÝSTAVA 2023

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov.
Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy sučka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB
Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú víťazi jubilejnej výstavy a víťazi triedy veteránov.

Súťaže KV a ŠV 2023

Junior handling – pre mladých vystavovateľov vo veku od 3 do 17 rokov. V súťaži sa hodnotí predovšetkým spôsob predvedenia psa a znalosti mladého vystavovateľa.
Najkrajší veterán – do súťaže postupujú psy a sučky všetkých plemien ocenené v triede veteránov známkou V1.
Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1.
Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave.
Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré boli posúdené na výstave a nemusia byť v majetku chovateľa.
BIS baby – do súťaže nastupujú psy a sučky ocenené v triede šteniat známkou VN1
BIS puppy – do súťaže nastupujú psy a sučky všetkých plemien ocenené v triede dorastu známkou VN1
BIS Junior – do súťaže postupujú psy a sučky všetkých plemien, ktoré získali ocenenie CAJC
Víťaz výstavy BIS –
do súťaže postupujú všetci Víťazi plemena – BOB.

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Prihlásenie

Prihlasovanie je možné online – www.clubdogshow.sk
Upozornenie pre členov klubu – nezabudnite si zapísať v systéme členstvo v klube, aby vám mohli byť automaticky zarátané zvýhodnené výstavné poplatky.
prihlasovanie na bonitáciu online – www.huskyslovakia.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platba za výstavu je možná aj na mieste v deň výstavy, poplatok je však vyšší o 5€/pes (s výnimkou zahraničných vystavovateľov).

Prihlášku je možné stiahnuť aj na stránke organizátora – SKSJP www.huskyslovakia.sk  a vyplnenú poslať poštou na adresu predsedu klubu –
Zuzana Mikolková Betinská, Moyzesova 26, Rajec 01501 e-mail: huskyslovakia@gmail.com  tel: +421 903 018 036

KU KAŽDEJ PRIHLÁŠKE TREBA PRILOŽIŤ FOTOKÓPIU PREUKAZU O PÔVODE PSA A DOKLAD O ZAPLATENÍ !!!

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, videa, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
Storno prihlášky je možné do termínu uzávierky.
Inzercia vo výstavnom katalógu: poplatok za jednu stranu A5 je 30,-Eur. Pre členov klubu zľava 50%.

POPLATKY PRE NEČLENOV SKSJP

Výstavné poplatky

POPLATKY PRE ČLENOV SKSJP

Uzávierka
23.4.2023

Poplatok za jednu výstavu

Uzávierka
23.4.2023

Poplatok za obidve výstavy

Bank. spojenie: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
číslo účtu 2660736004/1100
IBAN SK 06 1100 0000 0026 6073 6004
BIC: TATRSKBX

Uzávierka
23.4.2023

Poplatok za jednu výstavu

Uzávierka
23.4.2023

Poplatok za obidve výstavy

45,- €

75,- €

Za prvého psa

35,- €

65,- €

35,- €

65,- €

Za každého ďalšieho psa

30,- €

55,- €

25,- €

45,- €

Trieda veteránov

20,- €

35,- €

25,- €

45,- €

Trieda čestná

0 €

0 €

20,- €

35,- €

Trieda šteniat, dorastu

0 €

0,- €

20,- €

35,- €

Najkrajší pár, Chovateľská skupina

15,- €

25,- €

0,- €

0,- €

Dieťa a pes, Juniorhandling

0,- €

0,- €

2023-03-01T09:25:52+00:00 február 26, 2023|výstava|