Skúšobný poriadok

///Skúšobný poriadok
Skúšobný poriadok 2016-03-21T18:47:10+00:00

Skúšobný poriadok pre absolvovanie pracovnej skúšky z výkonu
pre záprahové psy

(SVZP)

Poriadok pre získanie pracovného certifikátu

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA SKÚŠKY Z VÝKONU A SKÚŠOBNÉHO PORIADKU

Článok 1. Definícia niektorých názvov

1. Zodpovedný orgán v rámci SR je športová komisia pre záprahové psy /ďalej KZP/ z poverenia Únie kynologických klubov /ďalej UKK/ Tento zodpovedný orgán má zároveň povinnosť viesť evidenciu, vyhodnocuje a zverejňuje svoje štatistické výsledky z týchto podujatí a tieto archivovať na sekretariáte ÚKK.

2. Skúška z výkonu pre záprahové psy (SVZP) je prípustná pre plemená aljašský malamut, grónsky pes, sibírsky husky a samojed a je verejné podujatie. Koná sa za účelom preverenia a potvrdenia pracovných vlastností a schopností záprahového psa.

3. Pod pojmom skúška z výkonu sa rozumie skúška uskutočňovaná podľa tohto skúšobného poriadku platného na území Slovenskej republiky.

4. Celkové hodnotenie (VYHOVEL – NEVYHOVEL) vyjadruje úspešnosť, respektíve neúspešnosť psa, ktorý absolvoval skúšku z výkonu.

5. Musher je osoba, ktorá skúške z výkonu vedie psí záprah a usmerňuje jeho činnosť.

6. Súpiska musherov a psov je tlačivo, ktoré obsahuje požadované údaje o musheroch a psoch prihlásených na skúšku z výkonu a je všeobecne používané v SR.

7. Usporiadateľom skúšky z výkonu je organizácia – klub, ktorý skúšky z poverenia zodpovedného orgánu – KZP organizuje a zabezpečuje.

8. Poplatok za skúšku je poplatok, ktorý musher poukáže usporiadateľovi, ako úhradu nákladov spojenú s uskutočnením skúšky z výkonu. Výšku stanovuje usporiadateľ. Jeho horná hranica nemôže byť vyššia ako odporúčaná KZP.

9. Vedúci skúšky z výkonu je spravidla člen usporiadajúcej organizácie – klubu, alebo osoba zastupujúca UKK SR – KZP. Vedúci zastupuje usporiadateľa pri príprave, počas priebehu skúšky z výkonu a pri jej likvidovaní.

10. Pomocník je osoba (osoby) určená vedúcim skúšky z výkonu, ktorá zabezpečuje pomocnú činnosť pri realizácii skúšky z výkonu.

11. Rozhodca pre skúšku z výkonu (ďalej len rozhodca) je riadny člen niektorej organizácie v štruktúrach SKJ, ktorý preskúša, vyhodnotí prácu a činnosť psov počas skúšky z výkonu. Zapisuje dosiahnuté výsledky do súpisky, osvedčenia o vykonanej skúške a do správy rozhodcu.

12. Rozhodcu na skúšku z výkonu deleguje zodpovedný orgán – KZP.

13. Pozorovateľ je osoba, ktorá z poverenia zodpovedného orgánu – KZP vykonáva náhodné kontroly priebehu, zabezpečenia a vyhodnotenia uskutočňovanej skúšky v celom rozsahu.

14. Osvedčenie o absolvovaní skúšky je tlačivo, do ktorého vedúci skúšky zaznamená údaje o akcii /usporiadateľ, miesto, druh skúšky, kategória, dátum/, prevedie identifikáciu psa podľa PP. Rozhodca do osvedčenie ďalej zaznamená údaje o celkovom výsledku, o dosiahnutých bodoch a známke. Jeho platnosť osvedčuje podpisom aj vedúci skúšok.

15. Kalendár alebo elektronický kalendár kynologických akcií slúži ako informačný materiál o tom, kedy a kde sa konajú skúšky psov a iné kynologické akcie a ktorí rozhodcovia sú na príslušnú akciu UKK SR delegovaní. Spracúva a vydáva ho orgán UKK SR – KZP spravidla na konci kalendárneho roku. Prípadné dodatočné zmeny sú v kalendári alebo elektronickom kalendári zverejnené. (spravidla na web stránke UKK SR).

 

ČASŤ II. ORGANIZOVANIE SKÚŠKY Z VÝKONU

Článok 1. Podmienky účasti musherov a psov na skúškach, ich práva a povinnosti.

1. Psa na skúškach môže viesť len ten musher, ktorý pozná ustanovenia príslušného skúšobného poriadku a ktorý je schopný psa zvládnuť aj za mimoriadnych okolností. Ak sa v priebehu skúšok prejavia hrubé neznalosti skúšobného poriadku musherom, prípadne aj prejavy nezvládnutia psa samotného, rozhodca je oprávnený mushera a psa zo skúšok vylúčiť.

2. Musher zodpovedá za všetky škody, ktoré pes spôsobí na majetku, či zdraví osôb.

3. Účasť musherov v rámci územia SR nie je regionálne obmedzená.

4. Psy chorí, suky v druhej polovici gravidity (pokiaľ je tento stav viditeľný), ako i suky do jedného mesiaca po pôrode, sa ku skúškam nepripúšťajú. Rozhodca má rovnako právo odvolať zo skúšky psa, ktorý sa v ich priebehu zraní a jeho zranenie mu znemožňuje skúšky dokončiť.

5. Háravé suky sú na skúšky pripustené len za predpokladu, že sa ich preskúšanie vykoná oddelene od psov. Musher je povinný na hárajúcu sa suku ešte pred zahájením skúšok upozorniť vedúceho skúšok.

6. Najnižší vek psov pre absolvovanie skúšky z výkonu je 12 mesiacov.

7. Pes môže v jeden deň nastúpiť len na jednu skúšku.

8. Ak pes na skúškach neuspeje, môže ich opakovať. Časový odstup opakovania skúšok, ako i počet neúspešných opakovaní nie je určený.

9. Konanie skúšok sa zverejňuje v kalendári alebo elektronickom kalendári kynologických akcií, kde sa vyznačuje:

a) miesto a dátum konania

b) druh skúšok

c) meno a kontakt vedúceho skúšok

10. Prednostné právo účasti na skúškach majú členovia základných organizácií a kynologických klubov začlenených do UKK SR.

11. Musher rešpektuje a je povinný zaplatiť stanovený poplatok za skúšku pred začatím skúšky.

12. Musher ma právo osobne sa obracať na rozhodcu s neodkladnými otázkami týkajúcimi sa vykonania skúšky. V ostatných prípadoch sa obracia na rozhodcu, usporiadateľov, či pomocníkov len prostredníctvom vedúceho skúšky.

13. Musher ma právo na konci skúšok žiadať odôvodnenie diskvalifikácie psa, ktorého na skúškach viedol.

14. Musher ma právo zapísať úspešne zloženú skúšku do PP a obdržať osvedčenie o absolvovaní skúšky z výkonu.

15. Musher je povinný dostaviť sa na skúšky načas a byť osobne prítomný v celom ich priebehu.

16. Musher je povinný počas celej doby konania skúšok plniť pokyny rozhodcu, vedúceho skúšok, ako i vedúcim skúšok povereného pomocníka.

17. Musher je povinný počas celej akcie byť disciplinovaný vo vlastnom konaní i v konaní k iným prítomným ľuďom.

18. Musher je povinný nezatajovať rozhodcovi, vedúcemu skúšok , alebo iným funkcionárom žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na účasť, členstvo v niektorej organizácii začlenenej v štruktúrach SKJ, alebo na posudzovanie, či samotný výkon psa.

19. Musher je povinný počas trvania zdržať sa požívania látok, ktoré by ovplyvnili jeho konanie, či priebeh samotnej skúšky.

 

Článok 2. Zodpovedný orgán – KZP, jeho práva a povinnosti

1. Deleguje rozhodcov, vedúcich akcií, pomocníkov.

2. V odôvodnených prípadoch odvoláva konanie skúšky, ktorá už bola schválená zaradením do elektronického kalendára kynologických akcií.

3. Stanoví maximálnu výšku poplatku pre skúšky z výkonu.

4. Rešpektuje a vykonáva opatrenia vo veci sťažností, nedostatkoch v záznamoch o preukazoch pôvodu, správach o priebehu skúšky a pod.

5. Poveruje pozorovateľov, ktorých právomoci a povinnosti určuje  zodpovedný orgán – KZP.

6. V určenej lehote zverejňuje Kalendár kynologických akcií.

7. V súlade s elektronickým kalendárom kynologických akcií na úseku svojej pôsobnosti zabezpečuje delegovanie.

8. Na úseku svojej pôsobnosti kontroluje Správy rozhodcov, navrhuje a uskutočňuje prostredníctvom komisií UKK  potrebné opatrenia. Rovnako postupuje pri riešení sťažností na postup rozhodcov, či iných účastníkov skúšok.

9. Archivovať evidenciu na Sekretariáte ÚKK a vyhodnocovať a zverejňovať svoje štatistické výsledky z týchto podujatí.

 

Článok 3. Usporiadateľ skúšok z výkonu, jeho práva a povinnosti

1. Usporiadateľom skúšky z výkonu je základná organizácia UKK, kynologický klub UKK, alebo iný klub organizovanej kynológie SKJ, ktorí dostali povolenie od zodpovedného orgánu – KZP na usporiadanie skúšky z výkonu.

2. Usporiadateľ navrhuje vedúceho skúšok, jeho meno, adresu, vrátane jeho kontaktu, pokiaľ nie je určený zodpovedným orgánom – KZP. Tieto údaje tvoria súčasť kalendára alebo elektronického kalendára kynologických akcií.

3. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť si od KZP tlačivá potrebné k akcii (Súpisku musherov a psov a Osvedčenia o absolvovaní skúšky z výkonu, príp. ďalšie potrebné doklady) v dostatočnom množstve. Tieto pred zahájením skúšky v spolupráci s vedúcim skúšok vyplniť a odovzdať rozhodcovi.

4. Usporiadateľ zabezpečí zodpovedajúci priestor pre výkon skúšok, aby zodpovedali predpísaným podmienkam skúšky z výkonu.

5. Usporiadateľ zaistí bezpečnosť priebehu skúšok tak, aby nenastali škody na majetku, alebo zdraví účastníkov skúšok, prípadne tretích osôb.

6. Usporiadateľ najmenej 14 dní vopred oznámi delegovaným funkcionárom, ako aj prihláseným musherom bližšie informácie o uskutočnení skúšky.

7. Usporiadateľ dodržuje stanovený program skúšky.

8. Usporiadateľ delegovaným funkcionárom uhradí náležitosti podľa internej smernice UKK – KZP a to aj v prípade, keď bola akcia prerušená, alebo odvolaná z dôvodov poveternostných, nedostatočného zabezpečenia, veterinárnej situácie.

9. Usporiadateľ prostredníctvom vedúceho akcie oznámi rozhodcovi, ak proti jeho činnosti /konaniu/ bude vznesená sťažnosť.

10. Usporiadateľ je povinný preskúmať došlé prihlášky musherov a odmietnuť ich len v prípadoch:

a) prihláška je podaná neskoro, nečitateľne, bez požadovaných údajov

b) ak musher neuhradí poplatok za skúšku.

11. Usporiadateľ určí výšku poplatku za skúšku v súlade s odporučením KZP UKK.

12. Usporiadateľ ma právo vylúčiť z akcie divákov, pokiaľ bránia, alebo inak ovplyvňujú výkon musherov a psov.

13. Usporiadateľ ma právo prostredníctvom vedúceho skúšok podať sťažnosť na konanie rozhodcu, či iného aktéra delegovaného zodpovedným orgánom – KZP, ak je na to dôvod.

14. Usporiadateľ ma právo požiadať o náhradný termín v prípadoch, keď nemohol byť delegovaný rozhodca.

16. Usporiadateľ  je povinný dodržiavať pred a počas uskutočnenia skúšok všetky predpisy a nariadenia Veterinárnej správy. Od účastníkov skúšok ma právo požadovať predloženie platného očkovacieho preukazu, respektíve dokladov potrebných na presun psa z miesta ustajnenia do miesta konania skúšok. V prípade ich nepredloženia neumožní musherovi so psom na skúšky nastúpiť.

 

Článok 4. Vedúci skúšok, jeho práva a povinnosti.

1. Za organizačnú časť skúšky z výkonu je zodpovedný vedúci skúšok.

2. Vybavuje a kontroluje všetky potrebné práce na prípravu a vykonanie skúšky z výkonu.

3. Je zodpovedný za riadny priebeh skúšky z výkonu a je po celý čas podujatia k dispozícii delegovanému rozhodcovi.

4. Vedúci skúšok nesmie preberať iné funkcie (musher, pomocník, atď.).

5. Zaobstaráva všetky povolenia ohľadom skúšky z výkonu, potrebné pomôcky, písomné podklady ako napr. listiny pre rozhodcov a tlačivá na hodnotenie, pomocníkov.

6. Dbá na to, aby boli k dispozícii preukazy o pôvode, očkovacie preukazy a ak je potrebné tak aj zákonné poistenie.

7. Najmenej tri dni pred konaním podujatia oznámi hlavnému rozhodcovi miesto, začiatok, popis príjazdu, druh skúšky a počet skúšaných psov.

 

Článok 5. Pomocník, jeho práva a povinnosti.

1. V odôvodnených prípadoch môže odmietnuť delegovanie pre výkon jemu určených úloh.

2. V odôvodnených prípadoch môže žiadať vedúceho skúšok o uvoľnenie z funkcie pomocníka aj v priebehu skúšky.

3. Musí poznať skúšobný poriadok a pri výkone svojej funkcie sa riadiť všetkými jeho ustanoveniami o výkone funkcii pomocníka.

4. Na akciu sa musí dostaviť zavčasu a po celú dobu trvania skúšok musí byť k dispozícii vedúcemu skúšok.

5. Musí upovedomiť delegujúci orgán a usporiadateľa o príčinách, ktoré mu nedovoľujú výkon funkcie na ktorú bol delegovaný a to najmenej 14 dní pred termínom konania akcie.

6. Plní úlohy vyplývajúce mu z titulu funkcie a riadi sa pokynmi vedúceho skúšok.

7. V rokovaní s účastníkmi akcie musí byť disciplinovaný.

8. Nesmie sa na skúšky prihlásiť ako musher.

 

Článok 6. Rozhodca, jeho práva a povinnosti.

1. Rozhodca môže v jeden deň posúdiť výkon najviac u 35 psov.

2. Rozhodca nesmie posudzovať na akcii svojho psa, rovnako aj psov v držaní členov rodiny. Za rodinu sa pre tieto účely považuje manžel alebo manželka, druh, alebo družka, deti, rodičia a prípadne ďalšie osoby žijúce s rozhodcom v spoločnej domácnosti.

3. Rozhodca nesmie svojím chovaním prácu psov narušovať, či ovplyvňovať.

4. Rozhodca zodpovedá za presné dodržiavanie ustanovení platného skúšobného poriadku.

5. V prípade nešportového správania, nedodržiavania skúšobného poriadku, konania proti ochrane zvierat a dobrým mravom, môže rozhodca nariadiť diskvalifikáciu mushera. Každé predčasné ukončenie skúšky je potrebné v každom prípade zaznačiť so zdôvodnením do osvedčenia o absolvovaní skúšky z výkonu. Pri diskvalifikácii sa výsledok skúšky anuluje.

6. Akákoľvek kritika posudku rozhodcu môže mať za následok vykázanie z priestoru kynologickej akcie, prípadne disciplinárne konanie. V odôvodnených prípadoch, ktoré sa netýkajú vlastného posudku, ale porušenia pravidiel rozhodcom, je možno v priebehu ôsmich dní podať na jeho správanie sťažnosť. Túto sťažnosť je nutné podať písomne, podpísanú sťažovateľom a ďalším svedkom prostredníctvom vedúceho skúšok k zodpovednému orgánu – KZP

Rozhodnutie o sťažnosti prislúcha KZP.

7. Skúšku z výkonu pre záprahové psy na pretekoch psích záprahov môže otvoriť len rozhodca

8. Hodnotenie a výrok rozhodcu sú konečné a protest proti nemu je neprípustný.

9. Rozhodca musí byť prítomný na pretekoch psích záprahov, kde sa vykonáva skúška z výkonu, počas celého trvania pretekov.

10. Rozhodca je povinný riadne skontrolovať  identifikačné čísla psa alebo suky ešte predtým, ako nastúpia na skúšku z výkonu.

11. Rozhodca má nárok udeliť za mimoriadne kvalitné výkony psa alebo suky počas skúšky z výkonu čakateľstvo šampióna práce CACT a R.CACT.

12. Rozhodca môže mať asistenta,  z radov riadne delegovaných pomocníkov, ktorého môže poveriť kontrolou identifikácie psov počas skúšky.

13. Pokiaľ sú nepriaznivé klimatické podmienky (víchrica, teploty nad 15°C, je rozhodca oprávnený skúšky prerušiť, alebo ich ani nezačať. V takom prípade je organizácii poskytnutý náhradný termín.

 

Článok 7. Plánovanie športového kalendára

1. Skúšky sa môžu konať len za predpokladu ich včasného plánovania a zaradenia do kalendára alebo elektronického kalendára kynologických akcií.

2. Môžu sa konať ako súčasť iných akcií (napr.preteky psích záprahov). Musia však byť zverejnené v kalendári kynologických akcií a musí byť na ne delegovaný rozhodca.

3. Ak sa súťaž uverejní v elektronickom kalendári kynologických akcií so zadaním skúšky, potom si takáto akcia musí zachovať charakter skúšky v celom rozsahu (všetky kategórie).

4. Skúšky môžu byť vykonávané počas celého roka, pokiaľ to dovoľujú poveternostné podmienky a nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie človeka a zvieraťa. V opačnom prípade je potrebné takéto podujatie zrušiť.

6. Vo svojom návrhu plánu skúšok usporiadateľ uvádza:

a) názov regiónu

b) miesto a dátum konania skúšok

c) názov usporiadajúcej organizácie

d) druh skúšok

e) meno a adresu vedúceho akcie, telefón, resp. mobil

7. V elektronickom kalendári kynologických akcií sa termín vydáva v jednom cykle pre príslušný kalendárny rok. Prípadné zmeny upravuje osobitná Smernica UKK.

8. Konečnú koordináciu termínov, miesta konania a delegovanie rozhodcov, príp. pomocníkov, uskutočňuje zodpovedný orgán – KZP, ktorý tiež zodpovedá za včasné vydanie a zverejnenie v elektronickom kalendári kynologických akcií.

9. Súčasťou elektronického kalendára kynologických akcií je adresár resp. kontakt na vedúcich akcií .

 

Článok 8. Delegovanie rozhodcov, vedúcich akcií, pomocníkov

1. Na každý termín skúšok sa deleguje spravidla jeden rozhodca, ktorý posudzuje, vyhodnocuje prácu a výkon psov v celom rozsahu skúšky.

2. Na skúškach musí celú prácu a výkon psa vždy posúdiť len jeden rozhodca. Na akcii je možné, aby posudzovali viacerí rozhodcovia, ale vždy tak, aby jeden rozhodca posúdil celú kategóriu u všetkých zúčastnených musherov a psov.

3. Na skúšku z výkonu deleguje rozhodcov zodpovedný orgán – KZP.

4. Delegovanie na skúšky sa uskutočňuje v súvislosti so schvaľovaním kalendára alebo elektronického kalendára kynologických akcií vždy na celý kalendárny rok.

5. Pri každej akcii sa uvádza: dátum a miesto akcie, druh skúšok, meno a adresu vedúceho skúšky.

6. Ak rozhodca nemôže v odôvodnených prípadoch delegovanie na skúšky prijať, uvedenú skutočnosť oznámi usporiadateľovi a zodpovednému orgánu – KZP.

7. Zodpovedný orgán je povinný zabezpečiť nového rozhodcu s rovnakou aprobáciou. Je neprípustné, aby nového rozhodcu vyhľadávala organizácia usporiadajúca skúšky, či rozhodca samotný.

8. V prípade, že pre krátkosť času delegujúci orgán nie je schopný zabezpečiť náhradného rozhodcu, alebo tento sa v termíne skúšok nedostaví, usporiadateľovi sa po dohode s KZP poskytne náhradný termín na uskutočnenie skúšky. Termín náhradného konania skúšok musí byť vopred zverejnený na webovej stránke UKK SR v elektronickom kalendári.

 

Článok 9. Miesto usporiadania skúšok

1.Skúšky sa vykonávajú spravidla

na pretekoch psích záprahov, termíny skúšok určí zodpovedný orgán – KZP do 31.12.  na nasledujúci kalendárny rok.

2. Preteky môžu byť  šprintové, midové, alebo longové , typ pretekov na snehu alebo na suchu (off snow).

 

Článok 10. Podmienky absolvovania skúšok 

1. Prihlásenie psa alebo suky na skúšku vykoná majiteľ alebo musher prostredníctvom online prihlášky na portáli k tomu určenom (www.huskyslovakia.sk)

  1. Prihláška psa alebo suky na skúšku je nezávislá od prihlášky na preteky psích záprahov.
  2. Prihláška psa alebo suky na skúšku musí byť v súlade s pravidlami požadovanými organizátorom pretekov psích záprahov a musia byť dodržiavané termíny uzávierky.

Článok 11. Výstroj psov, priestory, náradie a pomôcky

1. Je zakázané používať prostriedky a pomôcky, ktoré ovplyvňujú výkon psa počas celých skúšok, rovnako, ako mať ich pri sebe (ostnatý, či elektrický obojok, hračky, potrava pre psa a pod.).

 

Článok 12. Poradie a posudzovanie pracovného výkonu

1. Na skúškach je možné viesť a posúdiť len tých psov, ktorí sú uvedení na súpiske ešte pred jej zahájením.

2. Počas skúšok je akákoľvek zmena mushera zakázaná.

3. Povolené kategórie a minimálne dĺžky trati sú uvedené v predpísaných podmienkach skúšobného poriadku.

4. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je okrem splnenia časových limitov aj požiadavka na preukázanie pracovného správania sa jedinca, typického pre severské plemená FCI. Neadekvátne pracovné správanie (neovládateľnosť, agresivita, strach a i.) vylučujú jedinca zo skúšky z výkonu.

 

Článok 13. Záznamy o skúškach

1. Rozsah skúšky a sú uvedené v predpísaných podmienkach a kritériách skúšobného poriadku.

2. Rozhodca zaznamenáva hodnotenie práce a výkon psa do osvedčenia o absolvovaní skúšky z výkonu. (Predpísané tlačivo KZP UKK).

3. Potvrdenie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom kópiu spolu so súpiskou je rozhodca povinný do 14 dní odoslať zodpovednému orgánu – KZP,  originál obdrží musher. Potvrdenia sa vypisujú a zasielajú aj pri neúspešnom absolvovaní skúšky.

4. Záznam o absolvovanej skúške rozhodca zapisuje do preukazu pôvodu.

5. KZP na konci kalendárneho roku vydáva tlačou štatistický prehľad o vykonávaní skúškovej činnosti za uplynulú sezónu.

 

Článok 14. Určenie známky a celkového hodnotenia skúšky

1. Celkové hodnotenie: VYHOVEL – NEVYHOVEL.

2. Známka „výborný“ – jedinec musí úspešne absolvovať skúšky a dokončiť preteky v rámci 105% základného času na víťaza tej istej kategórie.

3. Známka „veľmi dobrý“ – jedinec musí úspešne absolvovať skúšky a dokončiť preteky v rámci 120% základného času na víťaza tej istej kategórie.

4. Známka „dobrý“ – jedinec musí úspešne absolvovať skúšky a dokončiť preteky v rámci 135% základného času na víťaza tej istej kategórie.

3. známka „dostatočný“ – jedinec musí úspešne absolvovať skúšky a dokončiť preteky v rámci 150% základného času vypočítaný z prvých troch pretekárov tej istej kategórie.

 

Článok 15. Platnosť známky

1. Platnosť zápisu skúšky z výkonu je doživotná vždy pre konkrétneho psa.

 

Článok 16. Diskvalifikácia

Ak opustí pes v priebehu skúšky mushera, alebo priestor skúšky je celkovo diskvalifikovaný. Ak zistí rozhodca nedostatky povahy psa, nešportové správanie sa mushera, požitie alkoholu, porušenie predpisov, porušenie nariadení o ochrane zvierat alebo priestupky voči dobrým mravom, je potrebné diskvalifikovať tím z ďalšieho priebehu skúšok.

 

Článok 17. Možnosti získavania CACT a R.CACT na  skúške z výkonu

1. Čakateľstvo Slovenského šampióna práce – CACT a R.CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena v kategórii na skúškach z výkonu, ktorý skončil prvý v jeho kategórii (=víťaz) alebo skončil ako druhý najlepší plemena v rámci 105% od času víťaza.

2. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

3. Udeliť CACT môže len rozhodca delegovaný na skúšku zodpovedným orgánom.

4. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa alebo suky počas skúšky z výkonu.

5. R. CACT sa môže udeliť psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorý skončil ako druhý v rámci 105% od času víťaza, R. CACT môže udeliť rozhodca, delegovaný na skúšku príslušným orgánom.

6. R. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa alebo suky počas  skúšky z výkonu.

 

Článok 18. Možnosti získania titulu Slovenský šampión práce

Upravuje ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE

Článok 19. Účasť divákov a odmeny

1. Aj keď sú skúšky verejnou akciou, vstup divákov je povolený len na miesta určené vedúcim skúšok po dohode s rozhodcom. Spravidla sa jedná o miesta, odkiaľ nerušia priebeh akcie, prácu musherov a činnosť psov.

2. Usporiadateľ akcie môže úspešných musherov odmeniť cenami.

 

ČASŤ III. PREDPÍSANÉ PODMIENKY A KRITÉRIA SKÚŠKY Z VÝKONU 

* Povolené kategórie s minimálnymi dĺžkami tratí pre absolvovanie skúšky z výkonu pre severské plemená FCI.

* Požadované počty skúšok z výkonu pre získanie pracovného certifikátu pre severské plemená FCI

 

1.pre šprintové preteky

1.a šprint na snehu – sane, pulka

1.b šprint na suchu – off snow – káry, scooter

2.pre midové preteky

2.a mid na snehu – sane, pulka

2.b mid na suchu – off snow – káry

3.pre longové preteky

len na snehu – sane – všetky kategórie 250km – absolvovanie 1 pretekov, trvanie pretekov min.3 dni

 

Kategórie – vysvetlivky:

D – 2 psy, C – 3 až 4 psy, B – 5 až 6 psov, A – 7 až 8 psov, O – 9 a viac psov, pulka – 1 až 3 psy, scooter – 1 až 2 psy

 

ČASŤ IV. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRACOVNÉHO PORIADKU

 

Článok 1. Účel získania pracovného certifikátu

1.Pre získanie pracovného certifikátu musia psy absolvovať pracovnú skúšku z výkonu pre záprahové psy za účelom preverenia a potvrdenia pracovných vlastností a schopností záprahového psa.

Článok 2. Spôsob získania pracovného certifikátu

1. Aby pes alebo suka dostali pracovný certifikát s hodnotením „výborný“ jedinec musí úspešne absolvovať skúšky z výkonu a dokončiť preteky v rámci 105% základného času na víťaza tej istej kategórie.

3. Aby pes alebo suka dostali pracovný certifikát s hodnotením  „veľmi dobrý“ – jedinec musí úspešne absolvovať skúšky a dokončiť preteky v rámci 120% základného času na víťaza tej istej kategórie.

4. Aby pes alebo suka dostali pracovný certifikát s hodnotením „dobrý“ – jedinec musí úspešne absolvovať skúšky a dokončiť preteky v rámci 135% základného času na víťaza tej istej kategórie.

4. Aby pes alebo suka dostali pracovný certifikát s hodnotením „dostatočný“ jedinec musí úspešne absolvovať skúšky z výkonu a dokončiť preteky v rámci 150% základného času vypočítaný z prvých troch pretekárov tej istej kategórie.

5. Požadované počty skúšok z výkonu podľa druhu pretekov šprint, mid a long pre získanie pracovného certifikátu sú uvedené v časti IV., ktorá je súčasťou tohoto poriadku.

6. Pracovný certifikát vydáva Komisia pre záprahové psy UKK. Po úspešnom vykonaní skúšok z výkonu zašle majiteľ, držiteľ psa alebo suky Osvedčenie o absolvovaní skúšky z výkonu na UKK (Furmanská 9, 841 03 Bratislava).

Schválené Komisiou pre záprahové psy UKK
dňa 13.12.2014, Zbojská- Pohronská Polhora

 

Schválené Prezídiom ÚKK 

dňa 22.12. 2014 v Bratislave

 

Platné od od 1.1. 2015