Športový poriadok

///Športový poriadok
Športový poriadok 2016-03-21T18:50:48+00:00

ŠPORTOVÝ PORIADOK

Športovej činnostišportu psích záprahov na snehu

 Slovenský klub severských a japonských plemien

 (UKK – SKJ – FCI)

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenie a účel.

1.1 Športový poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie športovej činnosti pre členov Slovenského klubu severských a japonských plemien ( SKSJP )

1.2 Športový poriadok vytvára predpoklady rozvoja športovej činnosti pre severské plemená v súlade stanov SKSJP.

1.3 Ustanovenia športového poriadku sú záväzné pre každého člena SKSJP, ktorý sa zaoberá športovou činnosťou so psami severských plemien s preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou medzinárodnou kynologickou organizáciou Fédération Cynologique Internationale ( FCI ). Ide o nasledovné plemená: Aljašský malamut, Grónsky pes, Sibírsky husky,

ČLÁNOK 2

Podmienky:

2.1. Prihlásenie k športovej činnosti SKSJP: 

a/ Uchádzať sa o športovú činnosť môže každý člen SKSJP.  Pred každou sezónou sa zoznam členov na danú sezónu aktualizuje.

b/ Prihlásením uznáva uchádzač o športovú činnosť podmienky vypísané športovým poriadkom SKSJP.
c/ Prihlásenie musí byť podané pred začiatkom zimnej sezóny, termín je určený športovým referentom SKSJP.

d/ Člen klubu, ktorý športovou činnosťou reprezentuje SKSJP, nemôže byť súčasne členom iného klubu s podobným športovým zameraním.

e/ Športový referent môže pri udaní dôvodu prihlášku odmietnuť. V prípade odmietnutia má uchádzač o športovú činnosť  právo odvolať sa do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia / vyjadrenia na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

f/ Člen klubu, ktorý sa zúčastňuje podujatí organizovaných podľa pravidiel FISTC, WSA, IFSS, ECF, je povinný poznať súťažné pravidlá, riadiť sa nimi.

ČLÁNOK 3 

Športový referent:

  • vedie všetky písomnosti športovej činnosti Klubu
  • výsledky športovej činnosti 2x ročne poskytuje spravodajským médiám klubu.
  • upozorňuje Klub na neetické správanie sa, alebo na hrubé porušovanie podmienok športového poriadku členmi klubu
  • vedie a aktualizuje zoznam členov športovej činnosti Klubu, pričom spolupracuje s tajomníkom a pokladníkom SKSJP
  • zasiela členom klubu športovej činnosti včas podklady k platbám
  • zodpovedá sa zo svojej činnosti SKSJP
  • archivuje všetky písomnosti športovej činnosti klubu ( aj v dátovej forme )

ČLÁNOK 4

Záverečné ustanovenie.

4.1 Tento športový poriadok bol schválený členskou schôdzou Klubu chovateľov psov severských plemien SR v roku

4.2 Neznalosť športového poriadku Klubu severských a japonských plemien sa neospravedlňuje!

4.3 Akýkoľvek priestupok voči športovému poriadku bude viesť k začatiu disciplinárneho konania voči členovi SKSJP s následným zastavením športovej činnosti, alebo udelením finančnej pokuty podľa závažnosti priestupku viď. stanovy klubu!