Chovateľský poriadok

//Chovateľský poriadok
Chovateľský poriadok 2017-11-13T16:16:42+00:00

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SKSJP

Slovenský klub severských a japonských plemien (FCI)

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenie, účel a pôsobnosť

1.1 Chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu psov v celej Slovenskej republike. Ide o nasledovné plemená:

  • Aljašský malamut, Fínsky Laponský pes, Grónsky pes, Sibírsky husky (ďalej len severské plemená)
  • Akita Inu, Shiba, Hokkaido (ďalej len japonské plemená)

1.2 Chovateľský poriadok vytvára predpoklady pre rozvoj chovu psov severských a japonských plemien v súlade so štandardom plemien.

1.3 Ustanovenia chovateľského poriadku sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom severských a japonských plemien s preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou medzinárodnou kynologickou organizáciou – FCI.

1.4 Každý majiteľ, držiteľ chovného psa alebo suky severských a japonských plemien je povinný oboznámiť sa s chovateľským poriadkom. Neznalosť sa neospravedlňuje.

ČLÁNOK 2
Severské a japonské plemená – všeobecné pojmy

2.1 Severské a japonské plemená v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou medzinárodnou kynologickou organizáciou – FCI.

2.2 Pod pojmom chovný pes alebo chovná suka sa rozumie jedinec plemena zapísaný v plemennej knihe uznávanej FCI ako chovný.

ČLÁNOK 3
Chovateľ, majiteľ, držiteľ chovného jedinca

3.1 Právne vzťahy vychádzajúce z vlastníctva či držby psa alebo suky sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka a iných všeobecných právnych predpisov v Slovenskej republike.

3.2 Chovateľ v zmysle tohto poriadku je osoba alebo organizácia, ktorá v dobe krytia a vrhu chovnej suky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a má chránený názov chovateľskej stanice.

3.3 V prípade spoluvlastníctva organizáciou je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

3.4 Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného v plemennej knihe ako psa chovného.

3.4.1 Držiteľom chovného psa je ten, kto je majiteľom chovného psa splnomocnený používať tohto psa.

3.4.2 Majiteľom chovnej suky je osoba alebo organizácia majúca vo vlastníctve suku registrovanú v plemennej knihe ako suku chovnú.

3.4.3 Držiteľom chovnej suky je ten, kto je majiteľom chovnej suky splnomocnený používať túto suku.

3.5 Každá zmena adresy trvalého bydliska majiteľa, držiteľa ako aj zmena vo vlastníctve, alebo držbe chovného jedinca, prípade jeho úhyn, musí byť oznámená písomne poradcovi chovu.

3.6 Ak prešla kotná sučka do vlastníctva inej osoby prechádzajú na túto osobu všetky záväzky, práva a povinnosti voči chovateľskému poriadku.

3.7 Ak zomrel majiteľ kotnej sučky, rozhodne jeho dedič, či bude vrh zapísaný ešte na chovateľskú stanicu zomrelého, alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa.

3.8 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s chovateľskou etikou a bude považovaná za vážne porušovanie tohto chovateľského poriadku s následným zastavením chovateľskej činnosti chovateľa a zastavením využívania chovného jedinca. SKSJP rozhodne o dĺžke doby zastavenia chovateľskej činnosti.

ČLÁNOK 4
Poradca chovu

4.1 Pre jednotlivé severské a japonské plemená je členskou chôdzou volený poradca chovu z radov skúsených a odborne zdatných členov klubu, ktorý je aj po morálnej stránke zárukou správneho riadenia a usmerňovania chovu. Pomáha po odbornej stránke usporiadateľom bonitácie.

4.2 Poradca chovu je povinný do 5. dní písomným vyjadrením nahlásiť výboru klubu zistenie všetkých priestupkov a nedostatkov, ktorých sa dopustil chovateľ voči chovateľskému poriadku a ktoré zistil pri kontrole vrhu.

4.3 Všetka dokumentácia týkajúca sa chovu psov je majetkom SKSJP.

ČLÁNOK 5
Čipovanie

5.1 Čipovanie vykonáva veterinárny lekár vybraný chovateľom.

5.2 Čipovanie sa prevádza na náklady chovateľa.

5.3 Čísla čipov šteniat potvrdí veterinárny lekár v prihláške k zápisu šteniat do PK.

5.4 Čipovanie sa prevádza do 6. týždňa veku šteniat.

5.5 V prípade chirurgického odstránenia čipu veterinárnym lekárom, alebo znehodnotenia čipu v dôsledku vyšetrenia magnetickej rezonancie je potrebné túto skutočnosť pred samotným vyšetrením nahlásiť poradcovi chovu. Veterinárny lekár, ktorý takéto vyšetrenie prevedie je povinný odobrať chovnému jedincovi vzorku krvi, alebo ster slin a zaslať naDNA test, ktorý vykonáva laboratórium evidované v centrálnej databáze psov Vetgene/ Medgene s.r.o., Ondrejovova 30 821 03 Bratislava. Náklady spojené s analýzou DNA hradí v plnom rozsahu majiteľ alebo držiteľ chovného jedinca.

ČLÁNOK 6
Chov

6.1 Chovom sa podľa tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba severských a japonských plemien. Chov je riadený a usmerňovaný SKSJP (prostredníctvom poradcu chovu).

6.2 Chov je cieľavedomá plemenitba, na ktorú možno použiť iba chovných jedincov s preukázateľným pôvodom, spĺňajúcim podmienky pre chov stanovený týmto chovateľským poriadkom. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

6.3 Podľa tohto poriadku rozoznávame nasledujúce druhy chovu:

Kontrolovaný chov – chovné jedince

Výberový chov – chovné jedince, kde obaja rodičia spĺňajú nasledovné zdravotné vyšetrenia:

– výsledok posúdenia DBK spoločnosťou SPDD  stupnice FCI „A“

– výsledok posúdenia DLK spoločnosťou SPDD stupnice FCI 0/0

– negatívne očné vyšetrenia PRA, CATARACTA a to buď genetické laboratóriom VETGENE/MEDGENE, alebo ambulantné od uznaných oftalmológov medzinárodnej organizácie EESVO.

6.4 V prípade, že by spojenie chovných jedincov, ktoré navrhuje chovateľ mohlo vážne ohroziť chov a jeho ciele, je povinnosťou poradcu chovu na túto skutočnosť dôrazne chovateľa upozorniť.

6.5 V chove je zakázané použiť jedinca, ktorý bol v majetku člena SKSJP vyradený z chovu, aj v tom prípade ak je tento jedinec uchovnený v inej krajine.

ČLÁNOK 7
Chovní jedinci

7.1 Chovný pes a chovná suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky chovnej spôsobilosti stanovené SKSJP

7.2 Podmienky pre zaradenie psa alebo suky do chovu:

a) Čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou FCI s číslom zápisu SPKP.

b) Úspešné absolvovanie bonitácie od veku 15. mesiacov psa i suky (shiba 12 mesiacov)

c) DNA test vykonaný v UPZ SR Nitra alebo Vetgene/ Medgene s.r.o. Ondrejovova 30 821 03 Bratislava.

d) Jedince uchovnené v inej krajine s číslom zápisu SPKP musia takisto úspešne absolvovať bonitáciu.

7.3 Zaradenie do chovu podľa špecifických podmienok Klubu potvrdzuje bonitačná komisia do bonitačnej karty a do PP slovom – chovný.

7.4 Z chovu sa vylučuje alebo pozastavuje činnosť:

a.) psom alebo sukám v odchovoch, v ktorých sa často a preukázateľne vyskytujú hrubé exteriérové a povahové vady /atypičnosť, kryptorchizmus, chudozubosť, hluchota, nezodpovedajúce RTG a pod/.
b) sukám v deň dovŕšenia 8. roku veku (doba krytia).

Vylúčenie psa alebo suky, prípadne pozastavenie ich chovnosti vykoná na zdôvodnený návrh poradcu chovu výboru SKSJP. Svoje rozhodnutie výbor Klubu písomne oznámi plemennej knihe a majiteľovi.

7.5 Chovateľ môže požiadať o predĺženie chovnosti o 1 rok.

7.6 Do chovu nemôžu byť zaradení psi a suky, na ktorých bol prevedený zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu niektorej anatomickej alebo exteriérovej vady.

7.7 Podmienky pre pripustenie psa alebo suky k bonitácií:

a.) výstavné ocenenie – zo špeciálnej alebo klubovej výstavy s ohodnotením výborný alebo veľmi dobrý, bez ohľadu na triedu od veku 15 mesiacov psa i suky (shiba od 12 mesiacov). U jedincov ktoré majú vystavený pracovný certifikát sa akceptuje známka dobrý.
b.) alternatívne výstavné ocenenie bodu a) – z medzinárodnej výstavy s ohodnotením výborný alebo veľmi dobrý, bez ohľadu na triedu od veku 15 mesiacov psa i suky (shiba od 12 mesiacov).
c.) Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)
d.) RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (ďalej SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

e.) U plemena Shiba posúdenie Luxácie pately certifikovaným posudzovateľom SPDD SAVLMZ

V prípade odvolania k spoločnosti Orthopedic Foundation for Animals, 2300 E Nifong Boulevard Columbia, Missouri, USA 65201-3806 ( OFA ) bonitačná komisia akceptuje hodnotenie s výsledkom stupnice: Excellent , Good, Fair.

ČLÁNOK 8
Pripúšťacie povolenie

8.1 Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje poradca chovu. O pripúšťacie povolenie musí majiteľ chovnej suky požiadať doporučeným listom poradcu chovu, najmenej jeden mesiac pred očakávaným háraním suky. K žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa chovnej suky a navrhovaného chovného psa.

  • meno
  • dátum narodenia
  • číslo zápisu
  • celá adresa majiteľa poprípade držiteľa chovného psa a chovnej suky vrátane PSČ

K žiadosti sú potrebné fotokópie preukazov o pôvode chovnej suky a chovného psa (plemenníka).

8.2 Pripúšťacie povolenie obsahuje:

  • meno, dátum narodenia a číslo zápisu plemenníka
  • meno, dátum narodenia a číslo zápisu chovnej suky
  • meno a adresu majiteľa, prípadne držiteľa plemenníka
  • meno a adresu majiteľa chovnej suky v čase párenia

8.3 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené i v prípade, že obidvaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

8.4 Ak nedošlo k povolenému krytiu, majiteľ je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie poradcovi chovu, ktorý ho vystavil, najneskôr do 14 dní po skončení hárania suky.

8.5 Bez pripúšťacieho povolenia vystaveného poradcom chovu sa párenie nemôže uskutočniť!

8.6 Poradca chovu je povinný pred vystavením pripúšťacieho povolenia kontrolovať záznamy o splnení podmienok chovnosti v kópii preukazov pôvodu chovných jedincov. Platí to rovnako ako u chovných súk, tak i u chovných psov.

8.7 Majiteľ chovnej suky alebo chovného psa je povinný na vyžiadanie poradcu chovu predložiť originál preukazu o pôvode chovného jedinca ku kontrole splnenia podmienok pred vystavením pripúšťacieho povolenia.

8.8 Pri žiadosti o vystavenie pripúšťacieho povolenia so zahraničným plemenníkom, musí tento jedinec spĺňať chovné podmienky v krajine, v ktorej je registrovaný, postupuje sa rovnako ako pri vystavovaní pripúšťacieho povolenia pre krytie s našimi plemenníkmi, za splnenie chovných podmienok takéhoto plemenníka zodpovedá žiadateľ pripúšťacieho povolenia. V prípadne pochybností, má poradca chovu právo si vyžiadať od žiadateľa pripúšťacieho povolenia všetky potrebné podklady, ktoré potvrdia chovnú spôsobilosť tohto jedinca.

8.9 Pri nesplnení niektorej z podmienok chovnosti požadovaných v bode 6.3. Chovateľského poriadku pre kontrolovaný, alebo výberový chov nemôže byť pripúšťacie povolenie vystavené!

ČLÁNOK 9
Krytie

9.1 Ku krytiu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu článku 7. tohto Chovateľského poriadku a na základe platného pripúšťacieho povolenia.

9.2 Krytie jednej chovnej suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné. Šteniatka z tohto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy a voči chovateľovi bude zahájené disciplinárne konanie.

9.3 Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Musí byť prevedené odborným veterinárnym lekárom, ktorý o tom prevedie záznam do pripúšťacieho povolenia. (Inseminácia môže byť vykonaná len chovnej suke, ktorá už mala vrh po prirodzenom krytí.)

9.4 Ak majiteľ chovnej suky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania chovnej suky, tak je majiteľ chovného psa povinný jeho opakované spojenie umožniť.

9.5 Počet krytí u chovných psov nie je v priebehu roka obmedzený.

9.6 Krytie zahraničnými plemenníkmi, ktorí sú v príslušnom štáte zaradení do chovu prebieha rovnako, ako krytie našimi plemenníkmi. Pokiaľ sú s niektorými štátmi uzatvorené dohody o krytí, musia byť dodržiavané.

9.7 Pri krytí sa odporúča uzavrieť písomnú dohodu o spôsobe úhrady za krytie.

ČLÁNOK 10
Vrh

10.1 Chovná sučka môže mať tri vrhy v priebehu dvoch kalendárnych rokov (kalendárny rok sa myslí od 1.1. – 31.12.) ale po dvoch vrhoch po sebe je chovateľ povinný jedno háranie sučku nepripustiť.

10.1.1 Chovateľ je povinný do 5 dní po pôrode suky to doporučeným listom nahlásiť poradcovi chovu, ktorý bude prevádzať kontrolu vrhu z hľadiska dodržiavania ustanovenia tohto chovateľského poriadku.

10.2 Chovateľ je tiež povinný do 5 dní po pôrode suky nahlásiť narodenie šteniat doporučeným listom majiteľovi chovného psa s uvedením počtu narodených šteniat a ich pohlavím.

10.2.1 Ak nezostala chovná suka kotná, je povinný chovateľ oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného psa a poradcovi chovu najneskôr do 14. dní od dátumu predpokladaného vrhu.

10.3 Zásadne sa vyžaduje jedna kontrola vrhu do veku 6. týždňov šteniat.

10.4 Keď poradca chovu nemôže z vážnych dôvodov vykonať kontrolu vrhu, písomne je povinný splnomocniť kompetentnú osobu ( člena výboru SKSJP ), ktorá v jeho mene kontrolu vrhu vykoná.

10.5 Pri kontrole vrhu spíše poradca chovu záznam o kontrole vrhu a skontroluje čísla čipov šteniat.

10.6 Ak poradca chovu zistí vo vývoji šteniat, vo výžive, alebo ustajnení závažné nedostatky, nahlási to do 5 dní výboru Klubu, plemennej knihe a výbor Klubu zaháji voči chovateľovi disciplinárne konanie.

10.6.1 Chovateľ je povinný si nechať zaregistrovať vrh najneskôr do veku 6. týždňov šteniat. Vrh sa musí zaregistrovať naraz celý, dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné!

10.7 Plemenná kniha zapíše vrh a vystaví preukazy pôvodu šteniat a odošle na adresu chovateľa.

10.8 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, poplatky za čipovanie a úkony plemennej knihy hradí chovateľ.

10.9 Chovateľ je povinný starať sa o suku v čase kotnosti a dojčenia, ako aj o celý vrh šteniat tak, aby bol zaistený ich správny vývoj a zdravie.

10.10 V čase odovzdania šteniat majiteľom musia byť vo veku minimálne 8 týždňov, musia byť schopné samostatne prijímať potravu a musia byť aspoň raz zaočkované. Ak niektoré šteňa nezodpovedá týmto požiadavkám, nemôže chovateľ takéto šteniatko odovzdať novému majiteľovi.

10.11 Kontrolná komisia chovateľskej činnosti, vybraná z členov výboru má právo vykonať kontrolu vrhu u chovateľa do veku 7. týždňov šteniat bez vopred dohodnutého termínu s poradcom chovu a chovateľom. Chovateľ je povinný kontrolu vrhu komisii umožniť! Táto kontrola vrhu je bezplatná. Pri zistení nedostatkov a neplnení si chovateľských povinností, ako aj priestupku voči chovateľskému poriadku bude s chovateľom zahájené disciplinárne konanie. Taktiež aj poradca chovu, ktorý zistené nedostatky včas nenahlási výboru Klubu a plemennej knihe, podlieha začatiu disciplinárneho konania a podľa závažností a okolností aj k odvolaniu z funkcie poradcu chovu.

10.12 Súčasťou ceny šteniatka je jeho preukaz o pôvode, ktorý plemennej knihe hradí chovateľ a ktorý je chovateľ povinný bezplatne odovzdať novému majiteľovi šteniatka.

ČLÁNOK 11
Veková hranica

11.1 Bonitovaný môžu byť len jedinci po dovŕšení vekovej hranice 15 mesiacov, u plemena Shiba 12 mesiacov.

11.2 Minimálny požadovaný vek pre chovné využitie jedincov pri kontrolovanom i výberovom chove je 18.mesiacov veku po splnení všetkých požadovaných podmienok chovnosti (Shiba 15 mesiacov).

11.3 Chovnosť suky končí v deň dovŕšenia 8. roku.

ČLÁNOK 12
Účelové poplatky

12.1 Účelové poplatky za úkony chovateľskej činnosti:

a) kontrola vrhu – 100€
b) vystavenie pripúšťacieho povolenia – 6€
c) bonitácia – 120€
d) členovia klubu majú – 50% zľavu z poplatkov

ČLÁNOK 13
Záverečné ustanovenie

13.1 Tento chovateľský poriadok bol schválený členskou schôdzou Klubu chovateľov psov severských plemien SR v roku 1993 v Tatranskej Štrbe a nadobúda platnosť dňom 1.1.1994. Doplnený čl. schôdzou v Ružomberku pri odsúhlasení prestupu Klubu od SKZ pod SKJ ako samostatného asociovaného člena jún 1996. Doplnený článok 7.7. e chovateľského poriadku vo veci DNA, schválený na členskej schôdzi 21.10.2006 v Ružinej. Zmenený článok 5. – povinnosť čipovania šteniat, zmenený článok 6.3. – výberový chov, schválené na členskej schôdzi 02.05.2009 a 22.10.2011 v Mošovciach Zmenený článok 6.3 – kontrolovaný chov, 7.7. a.), b.) – Podmienky pre pripustenie psa alebo suky k bonitácií, 7.7. d.) povinnosť vyšetrenia DBK u plemena SH, 12.1 – účelové poplatky, schválené na mimoriadnej členskej schôdzi 20.10.2012 v Mošovciach. . Doplnený a upravený čl. schôdzou v Mošovciach 20.4.2013 pri zmene názvu klubu na Slovenský klub severských a japonských plemien a vstupu Klubu pod UKK ako riadneho člena SKJ. Doplnený a upravený článok 1.1 – Fínsky Laponský pes, 7.7 – Podmienky pre pripustenie psa alebo suky k bonitácií schválené čl. schôdzou v Mošovciach 29.4.2016.

13.2 Neznalosť Chovateľského poriadku Klubu psov severských plemien sa neospravedlňuje!

13.3 Akýkoľvek priestupok voči Chovateľskému poriadku bude viesť k začatiu disciplinárneho konania voči chovateľovi s následným zastavením chovateľskej činnosti a chovnosti jedinca, alebo udelením finančnej pokuty podľa závažnosti priestupku!