Bonitácia

//Bonitácia
Bonitácia 2022-11-30T16:45:05+00:00

Zúčastniť sa bonitácie je jednou z podmienok chovnosti v našom Klube. Čo to vlastne bonitácia je a čo vás na nej čaká?

Bonitácia je akcia poriadaná SKSJP.

>>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU <<<

Cieľom bonitácie je získanie poznatkov o exteriérových a povahových vlastnostiach predvedených psov, ich nedostatkoch a vadách v porovnaní so štandardom plemena. Posudzovanie psov na bonitáciách môže vykonávať rozhodca s potrebnou kvalifikáciou, delegovaný prostredníctvom SKJ.

Bonitačnú komisiu, ktorá je najmenej trojčlenná, tvorí delegovaný rozhodca, poradcovia chovu a člen výboru. Všetci členovia komisie po celú dobu hodnotia psa, spolupracujú a stanovujú hodnotenie a rozhodujú o zaradení psa do chovu.

Hodnotenie exteriéru a povahy pomocou bonitačných kódov zapíšu do bonitačnej karty, označí sa vyjadrenie, či jedinec splnil alebo nesplnil podmienky chovnosti. V prípade, že má splnené všetky podmienky chovnosti môže dostať vyjadrenie chovný/chovná. V prípade vady vyraďujúcej z chovu sa uvedie presný dôvod a vyjadrenie nechovný/nechovná. Výsledok bonitácie sa potvrdí podpismi všetkých členov a pečiatkou SKSJP.

Úspešné absolvovanie bonitácie je podmienkou pre zaradenie psa alebo suky do chovu.

Bonitácie sa môžu zúčastniť iba zdravé jedince.

Bonitácia sa vykonáva raz za život zvieraťa.

Výsledok bonitácie a rozhodnutie o chovnosti jedinca je neodvolateľne platné.

Poznatky hodnotených jedincov umožňujú neskôr štatistické vyhodnotenie, ktoré sa použije ako podklad pre ďalšie riadenie chovu a výrazne napomáhajú poradcom chovu pri vyberaní a schvaľovaní chovných párov.

Chovnosť jedinca po úspešnom absolvovaní bonitácie ešte do rodokmeňa potvrdí Slovenská kynologická jednota svojou pečiatkou.

Upozornenie pre chovateľov všetkých plemien !!!
Kto sa chcete zúčastniť bonitácie, pripomíname, že k uchovneniu je potrebné aj vyšetrenie DBK a úspešné absolvovanie Klubovej alebo Špeciálnej výstavy SKSJP s výsledkom výborný, veľmi dobrý alebo dobrý.
Povinné vyšetrenie luxácie patelly u plemena shiba bolo zrušené na výborovej schôdzi SKSJP 4.6.2021.

Bonitačné kódy jednotlivých plemien