Stanovy klubu

Home » Klub » Stanovy klubu


SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN

STANOVY KLUBU

>>> Stanovy klubu na stiahnutie <<<

Článok 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

I. Názov, pôsobnosť, sídlo, štatutárny orgán

 1. Názov klubu znie: Slovenský klub severských a japonských plemien.
 2. Klub pôsobí na území Slovenskej republiky
 3. Sídlom klubu je: Krčméryho 146, 038 21 Mošovce.
 4. Štatutárny orgán:
  - predseda, oprávnený konať za klub samostatne
  - tajomník, oprávnený konať za klub samostatne
 5. Klub bol založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 23.11.1991 na dobu neurčitú.

II. Právna povaha a postavenie klubu

 1. Slovenský klub severských a japonských plemien – skrátený názov: SKSJP ( ďalej len „Klub“)
 2. Klub je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov  plemien Aljašský malamut, Sibírsky husky, Grónsky pes, Akita inu, Shiba inu, Hokkaido, Kishu Inu a Fínsky Laponský pes ( ďalej len „AM, SH, GP, AI, SI, HK, KI, FLP“)
 3. Klub má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.
 4. Klub je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len “UKK”) členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len “SKJ”), ktorá je zastrešená medzinárodnou kynologickou federáciou – ( ďalej len “FCI”)
 5. Klub môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov.

 

 Článok 2

CIELE KLUBU

Cieľom Klubu je:

a)      riadiť a usmerňovať chov príslušných plemien na Slovensku,
b)      starať sa o rozvoj chovu  čistokrvných jedincov a o zachovanie pracovných vlastností,
c)      zveľadenie, rozšírenie a popularizáciu chovu AM, SH,GP, AI, SI, HK, KI, FLP na Slovensku v súlade s platným štandardom všetkých plemien,
d)      výcvik a propagácia medzi záujemcami o AM, SH, GP, AI, SI, HK,KI, FLP
e)      prezentácia slovenských chovov v zahraničí,
f)      podporovať spoluprácu s inými klubmi ÚKK,SKJ ako aj organizáciami v zahraničí,
g)      podporovať v klube vzájomnú súdržnosť a dobré vzťahy medzi členmi,
h)      sprostredkovať členom klubu informácie o chove a využití AM, SH, GP, AI, SI, HK,KI, FLP u nás i vo svete,
i)       dodržiavať a propagovať ochranu zvierat.

 

Článok 3

PREDMET ČINNOSTI KLUBU

 1. Klub sa zaoberá organizáciou, propagáciou a koordináciou činnosti so vzťahom k AM, SH, GP, AI, SI, HK,KI, FLP a k zodpovedajúcim kynologickým športom. Pritom dbá na to, aby súťaže, ktoré sú organizované pre AM, SH, GP, AI, SI, HK, KI, FLP prebiehali v zmysle ustanovení organizácií v rámci ktorých sa konajú.
 2. Klub špecifikuje podmienky chovu podľa platného chovateľského poriadku klubu pre plemená AM, SH, GP, AI, SI, HK, KI,FLP na Slovensku, vychádza pri tom zo štandardov AM, SH, GP, AI, SI, HK, FLP a ich aktualizácií. Klub zastrešuje jednotný výklad štandardov AM, SH, GP, AI, SI, HK,KI, FLP na území Slovenska.
 3. Klub zastupuje svojich členov vo vzťahu k FCI, ku všetkým organizáciám, v rámci ktorých pôsobí, k orgánom štátnej správy, kynologickým i nekynologickým organizáciám a jednotlivcom. Háji záujmy svojich členov, vystupuje ich menom, zaisťuje spoluprácu s inými organizáciami.
 4. Klub odovzdáva svojim členom aktuálne informácie prostredníctvom klubových spravodajov, verejnou tlačou, internetovými stránkami alebo iným vhodným spôsobom. Vydáva alebo podporuje vydávanie kynologických publikácií, jednotlivých poriadkov a tlačovín týkajúcich sa AM, SH, GP, AI, SI, HK,KI, FLP.
 5. Klub je oprávnený vykonávať vydavateľskú, poradenskú, či inú činnosť súvisiacu s jeho poslaním.

 

Článok 4

PODMIENKY ČLENSTVA

 1. Mimoriadnym členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky, alebo inej štátnej príslušnosti, ktorý sa hlási k Stanovám klubu a k platnému chovateľskému poriadku klubu.
 2. Riadnym členom sa môže stať len občan Slovenskej republiky po troch rokoch mimoriadneho členstva, alebo odo dňa úspešne absolvovanej bonitácie aspoň jedného jedinca v jeho majetku.
 3. Na rodinné členstvo občana SR ( príbuzní v prvom rade) sa vzťahujú podobné podmienky ako pre riadne členstvo. Pre rodinného príslušníka mimoriadneho člena platia tie isté podmienky ako pre mimoriadne členstvo. Pokiaľ jeden člen spoločnej domácnosti uhradil členský poplatok, členom klubu sa môže stať aj iný rodinný príslušník s poplatkom – 50%.
 4. Výbor klubu môže tomu, kto sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj chovu a popularizáciu AM, SH, GP, AI, SI, HK, FLP navrhnúť udelenie čestného členstva. O jeho udelení rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky.
 5. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných spoločností so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode.
 6. Občania, ktorí nedosiahli 18 rokov, sa môžu stať členmi klubu, pokiaľ s ich členstvom vysloví súhlas ich zákonný zástupca.
 7. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, tel.číslo – pre vnútorné potreby, administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkov povinnosti voči strešnej organizácii UKK
 8. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo klubovom spravodaji v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

 

Článok 5

VZNIK ČLENSTVA

 1. Klub prijíma nových členov na základe písomnej prihlášky, zaplatením vstupného poplatku (zápisného) a členského príspevku.
 2. Členstvo v Klube vzniká dňom schválenia prihlášky výborom klubu. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia / vyjadrenia na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

 

Článok 6

ZÁNIK ČLENSTVA

 1. Nezaplatením členského príspevku na daný kalendárny rok do 28.2. a nezaplatením stanovenej sankcie 5 eur za každý omeškaný kalendárny  mesiac.
 2. Vylúčením člena za hrubé porušenie Stanov klubu, alebo Chovateľského poriadku klubu.
 3. Vystúpením člena z Klubu na základe písomného vyhlásenia člena (dobrovoľné ukončenie členstva).
 4. Úmrtím člena.
 5. Zánikom členstva stráca bývalý člen všetky práva voči Klubu, ktoré vyplynuli z jeho členstva.
 6. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného na bežný rok.

 

Článok 7

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Riadni členovia majú právo:

 • hlasovať na schôdzach a voliť do orgánov Klubu,
 • byť volení do orgánov Klubu (pokiaľ sú starší ako 18 rokov),
 • zúčastňovať sa na práci v Klube,
 • podávať návrhy, námety a sťažnosti, vznášať dotazy na členov výboru klubu a členov kontrolnej a revíznej komisie,
 • využívať výhody poskytované Klubom,
 • vzniesť námietky proti členstvu iného člena,
 • zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných Klubom,
 • predkladať návrhy v odborných otázkach, alebo sa obracať s otázkami na výbor klubu,
 • byť informovaní o činnosti a hospodárení Klubu,
 • zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu,
 • v prípade vylúčenia výborom klubu, odvolať sa na členskú schôdzu Klubu, ktorej rozhodnutie je konečné,
 • na klubový spravodaj,

 

Mimoriadni členovia majú právo:

 • zúčastňovať sa na práci v Klube.
 • podávať návrhy, námety a sťažnosti, vznášať dotazy na členov výboru a členov kontrolnej a revíznej komisie.
 • využívať výhody poskytované klubom.
 • vzniesť námietky proti členstvu iného člena.
 • zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných klubom.
 • predkladať návrhy v odborných otázkach, alebo sa obracať s otázkami na Výbor klubu.
 • byť informovaní o činnosti a hospodárení klubu
 • zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu,
 • iv prípade vylúčenia výborom klubu, odvolať sa na členskú schôdzu Klubu, ktorej rozhodnutie je konečné,
 • na klubový spravodaj,

Členovia majú povinnosť:

 • riadiť sa platnými Stanovami klubu, Chovateľským poriadkom, uznesením členskej schôdze a rozhodnutiami výboru klubu,
 • platiť členské príspevky riadne a včas, t.j. v termíne do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku.
 • členské – 20€, zápisné nový člen – 1€, zápisné opätovné na rok v ktorom členské zaniklo – 20€
 • hlásiť výboru klubu zmeny bydliska a ďalších dôležitých údajov.

 

Článok 8

ORGÁNY KLUBU

Orgány klubu sú:

a)      Členská schôdza
b)      Výbor klubu
c)      Kontrolná a revízna komisia

Článok 9

ČLENSKÁ SCHÔDZA

 1. Je najvyšším orgánom Klubu a tvoria ju členovia klubu prítomní na zasadnutí.
 2. Volí výbor klubu a kontrolnú a revíznu komisiu.
 3. Na členskej schôdzi uplatňujú členovia Klubu svoje právo riadiť záležitosti Klubu a kontrolovať činnosť Klubu.

 

Článok 10

ZVOLÁVANIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu zverejnením pozvánky najmenej 14 dní pred jej konaním. Pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto konania a program rokovania členskej schôdze.

 1. Riadnu členskú schôdzu zvoláva výbor klubu jedenkrát ročne.
 2. Mimoriadnu členskú schôdzu je povinný výbor klubu zvolať, ak je potrebné neodkladne riešiť otázky, ktoré presahujú kompetencie výboru klubu.
 3. Mimoriadnu členskú schôdzu je povinný výbor klubu zvolať, pokiaľ o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov Klubu. Musí ju zvolať v lehote do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.

 

Článok 11

ÚČASŤ A HLASOVANIE NA ČLENSKEJ SCHÔDZI

 1. Členská schôdza je verejná, tzn. môžu sa jej zúčastniť i nečlenovia Klubu.
 2. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa členskej schôdze, požadovať a dostávať vysvetlenie záležitostí týkajúcich sa Klubu, ktoré sú predmetom rokovania členskej schôdze, uplatňovať návrhy a protinávrhy. Môže tak urobiť osobne ako i prostredníctvom svojho zástupcu na základe úradne overenej písomnej plnej moci.
 3. Každý člen, ktorý má právo hlasovať, má len jeden hlas.

 

Článok 12

ROKOVANIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

 1. Členskú schôdzu otvára a vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti predsedom poverený člen výboru.
 2. Členská schôdza volí zapisovateľa, návrhovú komisiu, volebnú komisiu, osoby poverené sčítaním hlasov a overovateľov zápisu. Zapisovateľ môže byť súčasne členom návrhovej komisie. Osoby poverené sčítaním hlasov môžu byť súčasne členmi volebnej komisie. Overovateľ zápisu musí byť nezávislá osoba, nesmie byť teda členom návrhovej komisie, ani členom výboru klubu.
 3. Zápis vyhotovený zapisovateľom podpíše predseda Klubu, zapisovateľ a overovateľ. V prípade neprítomnosti predsedu na členskej schôdzi tento zápis podpisuje osoba, ktorá členskú schôdzu viedla.
 4. Zápis bude uložený u tajomníka Klubu. Kópia zápisu bude po dobu najmenej piatich rokov prístupná každému členovi, ktorý o to písomne požiada.

 

Článok 13

ROZHODOVANIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

 1. Členská schôdza rozhoduje uzneseniami, ktoré sú pre Klub záväzné. Uznesenie je prijaté, pokiaľ hlasovala pre ne nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak.
 2. Členská schôdza môže rozhodnúť o zmene prerokovávaných bodov programu a o záležitosti, ktorá nebola uvedená v oznámenom programe rokovania, ak so zmenou alebo s prerokovaním tejto záležitosti súhlasí dvojtretinová väčšina prítomných členov.
 3. Hlasovanie je verejné.
 4. Voľba členov výboru klubu a kontrolnej a revíznej komisie je verejná.
 5. Členská schôdza hlasuje najprv o návrhu výboru klubu. Ak nebude schválený, hlasuje o protinávrhoch členov Klubu, a to v poradí ako boli vznesené. Pokiaľ bol niektorý z návrhov prijatý, o ďalších súvisiacich návrhoch sa už nehlasuje.
 6. Členská schôdza môže rozhodnúť o zrušení Klubu a o rozdelení majetku, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.
 7. Členská schôdza schvaľuje čestných členov Klubu, Stanovy klubu, Chovateľský poriadok, ich zmeny a doplnky.
 8. Rozhoduje o zastrešení nových plemien s prísnym dodržiavaním pravidla jedného klubu pre jedno plemeno, pokiaľ stanovy SKJ neumožnia inak.
 9. Môže v prípade neplnení si povinností odvolať ktoréhokoľvek člena výboru klubu alebo celý výbor klubu.
 10. Rozhodovať v odvolacom konaní pri riešení odmietnutia členstva a disciplinárnych previnení.

 

Článok 14

VOĽBA FUNKCIONÁROV

 1. Voľba výboru klubu a kontrolnej a revíznej komisie sa vykonáva verejným hlasovaním na členskej schôdzi.
 2. Zvolení sú tí funkcionári, ktorí obdržali najväčší počet hlasov prítomných členov.
 3. Volený do funkcie môže byť len člen Klubu starší ako 18 rokov, ktorý je  plne spôsobilý na právne úkony.
 4. Kandidáta do funkcie má právo navrhnúť ktorýkoľvek člen Klubu. V záujme objektivity voľby je potrebné predstaviť navrhnutých kandidátov, v prípade pred vlastným aktom voľby klásť otázky kandidátom.
 5. Počet kandidátov na každú funkciu nie je obmedzený.
 6. Každý kandidát na funkciu sa predstaví na členskej schôdzi a uvedie tieto údaje: meno, vek, povolanie, činnosť a funkcie, ktoré vykonával v kynológii, chovateľskú činnosť, dátum vstupu do Klubu, počet vrhov, ktoré odchoval.

 

Článok 15

ZÁNIK VÝKONU FUNKCIE

1.   Výkon funkcie zaniká

a)      odstúpením
b)      smrťou
c)      uplynutím času
d)      odvolaním členskou schôdzou
e)      výbor klubu môže v závažných prípadoch odvolať poradcu chovu

  

Článok 16

VÝBOR KLUBU

 1. Výbor klubu je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť Klubu.
 2. Výbor klubu je kolektívnym orgánom, skladá sa najmenej z piatich členov. Člen výboru klubu nemôže byť súčasne členom kontrolnej a revíznej komisie. Skladá sa z predsedu, tajomníka, manažéra športového oddielu, pokladníka, matrikára a poradcov chovu.
 3. Členovia výboru klubu sú volení na obdobie troch rokov. Voľba výboru klubu prebieha každý tretí rok na členskej schôdzi. Opätovná voľba členov výboru  nie je vylúčená.
 4. Funkčné obdobie výboru klubu neskončí skôr, než je zvolený nový výbor. Výbor klubu je povinný zverejniť pozvánku na členskú schôdzu, ktorá sa bude zaoberať jeho voľbou, najneskoršie jeden mesiac pred jej konaním.
 5. Na členskej schôdzi členovia volia priamo predsedu, tajomníka, manažéra športového oddielu, pokladníka, matrikára a poradcov chovu.
 6. V prípade, že sa člen výboru klubu vzdá svojej funkcie na základe písomného vyjadrenia a počet jeho členov neklesol pod polovicu túto funkciu zastáva náhradne zvolený člen výboru klubu nadpolovičným počtom hlasov členov výboru klubu. Nasledujúca členská schôdza náhradného člena výboru buď schváli alebo zvolí člena nového.
 7. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Výbor klubu je uznášania schopný pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je platné len v prípade, že zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru klubu.
 8. O priebehu rokovania výboru klubu sa vyhotovujú zápisy, ktoré sa ukladajú u tajomníka po dobu piatich rokov.
 9. Rokovania výboru klubu sa majú právo zúčastniť členovia kontrolnej a revíznej komisie, môžu na ňom vznášať dotazy a  pripomienky k prerokovávaným záležitostiam.
 10. Rokovania výboru klubu sa v odôvodnených prípadoch môžu zúčastniť i členovia klubu. Rokovanie výboru klubu môže byť uzatvorené, rozhoduje o tom výbor klubu.
 11. Členovia výboru klubu zodpovedajú Klubu, za podmienok a v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností pri výkone funkcie. Ak spôsobí takto škodu viac členov výboru klubu, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.
 12. Výbor klubu sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými Stanovami klubu a uzneseniami členskej schôdze.
 13. Funkcie volených členov výboru klubu sú bezplatné a čestné. Funkcionárom však patrí náhrada výdavkov spojených s vykonávaním funkcie v Klube.
 14. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môže funkcionárom priznať príspevok. O výške príspevku rozhoduje výbor klubu.

  

Článok 17

PÔSOBNOSŤ VÝBORU KLUBU

Do pôsobnosti výboru klubu patrí:

a)      pripravovať a zvolávať členskú schôdzu,
b)      predkladať členskej schôdzi správu o činnosti, správu o hospodárení, návrhy zmien a doplnkov stanov a smerníc Klubu,
c)      plniť uznesenia členskej schôdze,
d)      presadzovať uskutočňovanie cieľov Klubu,
e)      zastupovať Klub pri rokovaní s vyššími orgánmi ÚKK a inými domácimi a zahraničnými organizáciami a klubmi,
f)      zaisťovať predpísané vedenie evidencie a účtovníctva,
g)      rozhodovať o nakladaní s majetkom Klubu,
h)      zodpovedať za finančné hospodárenie Klubu,
i)       schvaľovať klubové poplatky,
j)       delegovať zástupcu Klubu na akcie FCI, SKJ, ÚKK a pod.,
k)      delegovať zástupcu Klubu do komisií SKJ, FCI, ÚKK a pod.,
l)       vydávať a aktualizovať kalendár akcií Klubu,
m)    stanovovať a chrániť termín národných súťaží Klubu,
n)      podieľať sa na organizácii vybraných akcií Klubu,
o)      vykonávať vydavateľskú, poradenskú a inú činnosť vychádzajúcu z poslania Klubu,
p)      zaisťovať kontakt Klubu s inými kynologickými organizáciami doma i v zahraničí,
q)      zriaďovať pre potreby svojej činnosti pracovné komisie a tímy, ktorých členom musí byť najmenej jeden člen výboru klubu,
r)      prerokovávať prijatie a vylúčenie členov Klubu a predkladať odvolania členskej schôdzi,
s)      uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia členskej schôdze,
t)      navrhovať plán činnosti a finančný rozpočet Klubu,
u)      menovať členov organizačného výboru klubových akcií,
v)      navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov,
w)     navrhovať rozhodcov na výstavy a klubové súťaže,
x)      fungovať súčasne ako disciplinárna komisia, pri rokovaní sa riadiť disciplinárnym poriadkom SKJ,
y)      prerokovávať písomné podnety a sťažnosti členov Klubu,
z)      v rámci disciplinárnej komisie prerokovávať a vydávať rozhodnutia ohľadne priestupkov členov proti Stanovám klubu a Chovateľskému poriadku klubu,
aa)    vydávať klubový spravodaj s informáciami o činnosti Klubu
bb)    menovať a poverovať členov klubových spravodajských médií

Do pôsobnosti poradcu chovu patrí:

a)      je povinný viesť záznamy o krytí, o počte narodených šteniat, viesť evidenciu chovných jedincov a tieto informácie 2x ročne poskytnúť spravodajským médiám klubu.
b)      vystavovať a archivovať pripúšťacie povolenia
c)      podávať návrhy na vyradenie nezodpovedajúcich jedincov
d)      vykonať minimálne jednu kontrolu vrhu v čase, ktorý uzná za vhodný, najneskôr však v 6.týždni veku šteniat
e)      spísať a podpísať záznam o kontrole vrhu v dvoch exemplároch,  záznam musí obsahovať: – zdravotný stav vrhu
f)      upozorniť chovateľa na neštandardné šteňatá
g)      poskytnúť chovateľovi odborné rady
h)      kontrolovať implantované čísla čipov šteniat ako aj čísla čipov v prihláške k zápisu šteniat do plemennej knihy ÚKK
i)       upozorniť Klub na chovateľsky neetické správanie sa, alebo na hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu členmi klubu
j)       dohliadať na obmedzenie krytia, resp. odchovu vrhu tých jedincov, u ktorých sa preukázateľne opakovane vyskytla z chovu vylučujúca vada

Poradca chovu je oprávnený:

a)      byť prítomný pri tetovaní, alebo čipovaní šteniat
b)      navrhovať Klubu na schválenie najviac dvoch pomocníkov poradcu chovu
c)      poverovať pomocníka poradcu chovu výkonom kontroly vrhu

Do pôsobnosti pokladníka patrí:

a)      vedie a archivuje účtovnú evidenciu klubu v účtovnej knihe podľa zásad vedenia jednoduchého účtovníctva
b)      má dispozičné právo k účtu klubu
c)      upozorňuje na nezaplatené členské príspevky, v tomto smere spolupracuje s matrikárom klubu a poradcami chovu
d)      poskytuje členskej schôdzi pravidelne správu o hospodárení klubu
e)      Účtovné doklady a evidenciu poskytuje k nahliadnutiu a vykonaniu kontroly Klubu, Kontrolnej a revíznej komisii, nadriadeným orgánom Klubu, ako i orgánom oprávneným zo zákona
f)      Vedie evidenciu majetku klubu
g)      Fyzicky odovzdáva po skončení volebného obdobia účtovnú evidenciu novozvolenému pokladníkovi

Do pôsobnosti tajomníka patrí:

a)         je povinný viesť všetky písomnosti Klubu
b)         písať a evidovať zápisnice zo všetkých zasadnutí klubu, členských schôdzí a pod.
c)      zabezpečovať v spolupráci s SKJ, ÚKK a SPZ potrebnú agendu súvisiacu s konaním klubových akcií, výstav, súťaží, bonitácií
d)      zodpovedá sa zo svojej činnosti klubu
e)      archivuje všetky písomnosti klubu ( aj v dátovej forme )

Do pôsobnosti manažéra športového oddielu:

a) vedie všetky písomnosti športovej činnosti Klubu
b) výsledky športovej činnosti 2x ročne poskytuje spravodajským médiám klubu
c) upozorňuje Klub na neetické správanie sa, alebo na hrubé porušovanie podmienok športového poriadku členmi klubu
d) vedie a aktualizuje zoznam členov športovej činnosti Klubu, pričom spolupracuje s matrikárom SKSJP
e) zasiela členom klubu športovej činnosti včas podklady k platbám
f) zodpovedá sa zo svojej činnosti SKSJP
g) archivuje všetky písomnosti športovej činnosti klubu ( aj v dátovej forme )

6.  Do pôsobnosti matrikára patrí:

a)  viesť a aktualizovať zoznam členov Klubu
b) zasiela členom klubu včas podklady k platbám
c) podáva návrh výboru klubu na kárne postihy tým členom klubu, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči Klubu.
d) vyhotovovať a evidovať prezenčné listiny z akcií klubu
e) zabezpečovať členom klubu pozvánky, materiály a expedovať im poštu
f) zodpovedá sa zo svojej činnosti klubu
g) archivuje zoznam všetkých členov klubu (aj v dátovej forme)

 

Článok 18

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA

 1. Kontrolná a revízna komisia je kontrolný orgán Klubu, ktorý svojou činnosťou dohliada na celú činnosť Klubu. Výkon funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie je nezastupiteľný.
 2. Kontrolná a revízna komisia je kolektívny orgán a skladá sa z troch členov. Členovia kontrolnej a revíznej komisie nemôžu byť súčasne členom výboru klubu.
 3. Členovia kontrolnej a revíznej komisie sú volení na obdobie troch rokov. Voľba členov výboru kontrolnej a revíznej komisie prebieha každé tri roky na členskej schôdzi. Opätovná voľba nie je vylúčená.
 4. Funkčné obdobie kontrolnej a revíznej komisie  neskončí skôr ako je zvolená nová kontrolná a revízna komisia. Výbor klubu je povinný zvolať členskú schôdzu, ktorá sa bude zaoberať voľbou novej kontrolnej a revíznej komisie, najneskoršie jeden mesiac pred jej konaním.
 5. Kontrolná a revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.
 6. Zvolení členovia kontrolnej a revíznej komisie volia zo svojho stredu predsedu.
 7. V prípade, že sa člen kontrolnej a revíznej komisie vzdá svojej funkcie na základe písomného vyjadrenia a pokiaľ počet členov kontrolnej a revíznej komisie neklesol pod polovicu, môže kontrolná a revízna komisia menovať náhradného člena. Nasledujúca členská schôdza potom náhradného člena schváli alebo zvolí člena nového.
 8. Kontrolná a revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Kontrolná a revízna komisia je uznášania schopná pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie je platné len v takom prípade, pokiaľ zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov kontrolnej a revíznej komisie.
 9. O priebehu rokovania kontrolnej a revíznej komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý sa ukladá po dobu piatich rokov.
 10. Rokovania kontrolnej a revíznej komisie sú prístupné všetkým členom výboru klubu. V odôvodnených prípadoch môže predseda kontrolnej a revíznej komisie rozhodnúť o uzavretom rokovaní.
 11. Členovia kontrolnej a revíznej komisie sú oprávnení kedykoľvek nahliadnuť do všetkých dokladov, evidencie, účtov, preverovať vedenie účtovníctva, kontrolovať hospodárenie Klubu a stav majetku Klubu.
 12. Kontrolná a revízna komisia má právo byť výborom klubu informovaná o jeho zámere zvolať členskú schôdzu a byť súčasne informovaná o navrhovanom programe s tým, že výbor klubu je povinný doplniť navrhovaný program rokovania o body požadované kontrolnou a revíznou komisiou.
 13. Členovia kontrolnej a revíznej komisie majú právo zúčastniť sa rokovania výboru klubu a právo vznášať dotazy a pripomienky k prerokovávaným záležitostiam.
 14. Kontrolná a revízna komisia môže prevádzanie kontrolnej činnosti rozdeliť medzi svojich jednotlivých členov, o čom informuje členskú schôdzu a výbor klubu. Rozdelením činností kontrolnej a revíznej komisie nie je dotknutá zodpovednosť členov kontrolnej a revíznej komisie, ani ich právo vykonávať ďalšiu kontrolnú činnosť.
 15. Členovia kontrolnej a revíznej komisie zodpovedajú Klubu za podmienok a v rozsahu stanovenom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností pri výkone funkcie. Ak spôsobia takto škodu viac členov kontrolnej a revíznej komisie, zodpovedajú za ňu Klubu spoločne a nerozdielne.
 16. Kontrolná a revízna komisia sa pri svojej činnosti riadi obecne záväznými právnymi predpismi, platnými Stanovami klubu a uzneseniami členskej schôdze.

 

Článok 19

PÔSOBNOSTI KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE KLUBU

Do pôsobnosti kontrolnej a revíznej komisie patrí:

a)      kontrolovať obecne záväzných právnych predpisov, platných Stanov klubu a uznesenia členskej schôdze,
b)      preskúmať správu o hospodárení Klubu, správu o majetku Klubu a správu o činnosti Klubu, oboznámiť členskú schôdzu s výsledkami svojej kontrolnej a revíznej činnosti,
c)      predkladať členskej schôdzi svoje vyjadrenia, doporučenia a návrhy,
d)      kontrola hospodárenia Klubu, prevádza raz ročne revíziu pokladne, príjem a čerpanie finančných zdrojov.

Predseda revíznej komisie

a)      riadi a zodpovedá za činnosť kontrolnej a revíznej komisie,
b)      zvoláva kontrolnú a revíznu komisiu na vykonanie revízie, kontroly podľa potreby, minimálne 1x ročne,
c)      z každej revízie a kontroly spracováva správu a predkladá na členskú schôdzu a schôdzu výboru klubu.
d)      má dispozičné právo k účtu klubu

 

Článok 20

HOSPODÁRENIE KLUBU

 1. Hospodársky rok je totožný s účtovným obdobím a je ním kalendárny rok.
 2. Evidencia a účtovníctvo Klubu sa vedú spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom.
 3. Klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Výbor klubu určuje hmotnú zodpovednosť podľa príslušného zaradenia člena vo výbore klubu.
 4. Príjem a výdaj je pravidelne kontrolovaný kontrolnou a  revíznou komisiou
 5. pokladník klubu predkladá ročné zúčtovania k 31.decembru, ktoré bude zverejnené v klubovom spravodaji .
 6. Príjmy Klubu sú:

a)      členské príspevky,
b)      príspevky na výstavy a iné akcie organizované Klubom,
c)      sponzorské príspevky alebo dary,
d)      príspevky štátu na reprezentáciu a športovú činnosť,
e)      príspevky vyplývajúce z  propagácie plemien.

Klub hradí zo svojho rozpočtu na základe rozhodnutia výboru predovšetkým:

a)      náklady na vydávanie a distribúciu klubových tlačovín
b)      náklady na činnosť orgánov Klubu
c)      náklady nutné k zaisteniu prevádzky Klubu
d)      náklady na zvolávanie a organizáciu členskej schôdze
e)      náklady na organizáciu významných klubových akcií
f)      náklady na propagáciu plemien AM, SH, GP, AI, SI, HK
g)      náklady spojené s činnosťou delegátov na akcie alebo do komisií FCI, SKJ, ÚKK
h)      náklady na reprezentáciu klubu alebo Slovenska
i)       poplatky súvisiace s členstvom v iných kynologických organizáciách
j)       poplatky za služby súvisiace s organizáciou výstav a súťaží
k)      poplatky za služby súvisiace s chovateľskou činnosťou 

Článok 21

ROKOVANIE A PODPISOVANIE ZA KLUB

Predseda, tajomník klubu sú štatutárnymi zástupcami klubu a konajú v jeho mene nezávisle od seba.

Predseda a tajomník podpisujú potrebnú agendu súvisiacu s predmetom činnosti klubu ku všetkým kynologickým i nekynologickým organizáciám, v rámci ktorých klub pôsobí, ako aj k orgánom štátnej správy a jednotlivcom.

 

Článok 22

DISCIPLINÁRNE KONANIE

V disciplinárnom konaní sa rozhoduje o členovi, ktorý:

a)  vážne poškodzuje záujmy Klubu,
b)  koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov Klubu,
c)  porušuje Stanovy klubu.

 1. Návrh na disciplinárne konanie môže podať výbor klubu, kontrolná a revízna komisia alebo ľubovolný člen Klubu.
 2. Disciplinárna komisia, ktorú tvorí výbor klubu koná tak, aby rozhodla do 30 dní odo dňa, v ktorom dostala podnet na disciplinárne konanie.

Opatrenia, ktoré možno uložiť v disciplinárnom konaní, sú:

a) pokarhanie,
b) pokarhanie s výstrahou,
c) peňažná pokuta,
d) pozastavenie výkonu funkcie alebo chovu na určenú dobu,
e) zrušenie členstva.

 1. Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu v chovateľských veciach. Proti rozhodnutiu výboru klubu sa môže člen Klubu odvolať do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia / vyjadrenia na členskú schôdzu doporučenou zásielkou.
 2. Ku každému prejednávanému priestupku musí byť člen prizvaný doporučenou zásielkou. Tento člen sa jednania zúčastní na vlastné náklady. Ak sa člen bez vážnych dôvodov nedostaví a dopredu sa neospravedlní, prebehne jednanie bez jeho účasti.

 

Článok 23

ZÁNIK KLUBU

 1. O zániku Klubu rozhoduje členská schôdza a to dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.
 2. Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne členská schôdza o spôsobe likvidácie majetkovej podstaty Klubu v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Pri zániku Klubu vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú stanoví členská schôdza. Úhrada likvidačných nákladov sa uskutoční z aktívnych prostriedkov likvidácie. Zvyšok majetku sa použije podľa rozhodnutia členskej schôdze.

 

Článok 24

ZMENA STANOV A PRECHODNÉ USTANOVENIE

 1. O doplnení alebo zmene Stanov klubu rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 2. Návrh na doplnenie alebo inú zmenu Stanov klubu môže podať výbor klubu alebo kontrolná a revízna komisia. Členovia uplatňujú svoje návrhy na ich zmenu prostredníctvom výboru klubu.
 3. Návrh na doplnenie alebo zmenu Stanov klubu odovzdá výbor klubu členskej schôdzi, ktorá bude mať takúto zmenu na programe rokovania.
 4. Tieto Stanovy klubu boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 21.10.2017.
 5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.
 6. Týmto sa rušia Stanovy klubu zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-4091- 5 v znení neskoršej zmeny.