Pozvánka na členskú schôdzu SKSJP 20.10.2018 v Mošovciach

//Pozvánka na členskú schôdzu SKSJP 20.10.2018 v Mošovciach

Pozvánka na členskú schôdzu SKSJP 20.10.2018 v Mošovciach

Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského klubu

severských a japonských plemien
20.10.2018 v Mošovciach

Výbor klubu podľa stanov klubu článku 10 zvoláva členskú schôdzu

ihneď po skončení záverečných súťaží špeciálnej výstavy v budove Aqua autocampigu Drienok

Návrh programu na členskú schôdzu
Slovenského klubu severských a japonských plemien

20. 10. 2018 v Mošovciach

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa návrhovej komisie
3. Voľba volebnej komisie a osoby poverené sčítaním hlasov
4. Voľba overovateľa zápisu
5. Doplnenie bodov programu – organizačné záležitosti
Navrhovaní kandidáti výborom klubu do orgánov klubu na obdobie troch rokov.
(2018-2021)
6. Voľba predsedu SKSJP – Šulka Ondrej
7. Voľba tajomníka SKSJP – Bc.Mikolková Zuzana
8. Voľba matrikára SKSJP – Lyžicová Mária
9. Voľba pokladníka SKSJP – Rybárová Zuzana
10. Voľba manažéra športového oddielu SKSJP – Keruľ Ján
11. Voľba poradcu chovu pre plemeno AI SKSJP – Androvič Róbert
12. Voľba poradcu chovu pre plemeno AM SKSJP – Androvič Róbert
13. Voľba poradcu chovu pre plemeno FP SKSJP – Androvič Róbert
14. Voľba poradcu chovu pre plemeno SH SKSJP – Fabian Jaroslav
15. Voľba poradcu chovu pre plemeno SI SKSJP – Končok Zdeno
16. Voľba poradcu chovu pre plemeno KI SKSJP – Končok Zdeno
17. Voľba poradcu chovu pre plemeno HK SKSJP – Končok Zdeno
18. Voľba poradcu chovu pre plemeno GP SKSJP – Keruľ Ján
19. Voľba predsedu revíznej komisie SKSJP – Šipkovský Martin
20. Voľba člena revíznej komisie SKSJP – Mgr.Turzová Jana PhD
21. Voľba člena revíznej komisie SKSJP – Pečar Denisa
22. Rôzne – organizačné záležitosti
23. Diskusia
24. Záver

2018-10-08T19:04:28+00:00 október 8, 2018|organizačné|