Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020

//Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020

Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020

Vážení priatelia,

Ako už určite mnohí viete, 15.10.2020 začala platiť Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020. Celá vyhláška je zameraná hlavne na ochranu spoločenských zvierat, teda aj psov.
Aj keď väčšina z nás tajne dúfala, že sa nás vyhláška týkať nebude, alebo len okrajovo, žiaľ opak je pravdou. Aspoň čiastočne dobrou správou je, že sa nebude vzťahovať všetkých majiteľov psov, ale „len“ chovateľov.

Znenie paragrafov 2, 3 a 4 sa vzťahuje aj na chovateľov psov, ktorí sú organizovaní v SKJ, SPZ a teda aj v našom klube. Na všetkých chovateľov budú kladené vyššie nároky predovšetkým v oblasti administratívy a evidencie svojich psov. Každý chovateľ predovšetkým musí nechať registrovať svoje chovateľské zariadenie na územne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Na registráciu je potrebné vyplniť tlačivo ziadosť o registráciu chovu, ktoré je tu k dispozícii na stránke SKSJP spolu s odkazom na adresy RVPS.

Postup:

1/

Žiadosť o registráciu chovu pre spoločenské zvieratá vyplňte, podpíšte a odošlite, či zaneste osobne na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu vo svojom okrese.

2/

Poverený veterinár vás bude kontaktovať a dohodne si s vami termín pre kontrolu vášho chovného zariadenia, či spĺňa nariadenia vyhlášky.

3/

O kontrole chovného zariadenia bude vystavený úradný záznam, vrátane fotodokumentácie, ktorý vám poverený veterinár dá podpísať pre váš súhlas.

4/

Na základe tejto kontroly bude RVPS vystavené  rozhodnutie, ktoré vám príde poštou. Prevzatím rozhodnutia nadobúda  právoplatnosť a to pôjde na ŠVPS SR, ktorá vám pridelí číslo

Dôležité informácie.

V chove budeme musieť viesť nezameniteľnú evidenciu. Nezameniteľným sa rozumie evidencia, v ktorej budú jednotlivé zápisy na seba súvisle nadväzovať. Podľa vyjadrení spoluautorov Vyhlášky evidenciu bude možné viesť elektronickou alebo písomnou (papierovou) formou.
V prípade papierovej formy by mal stačiť aj obyčajný zošit, v ktorom sú vedené záznamy o jednotlivých psoch a úkonoch. Odporúčame formu evidencie odkonzultovať s kompetentnými pracovníkmi RVPS.

Evidencia musí obsahovať:

a/

poradové číslo záznamu

b/

dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia

c/

dátum narodenia zvieraťa, ak sa zviera narodilo v chovnom zariadení,

d/

identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),

e/

vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,

f/

dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa

g/

dátum úhynu zvieraťa,

h

dátum a dôvod odsunu zvieraťa

i/

potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.

V § 4 sú uvedené osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia. V Prílohe č. 4 sú uvedené minimálne požiadavky na voľnú plochu kotercov pre psov.

USMERNENIE PREZÍDIA SKJ K VYHLÁŠKE MPaRV SR č. 283/2020 (unkk.sk)

 

 

2021-02-21T19:17:43+00:00 21 februára, 2021|organizačné|