Pozvánka na členskú schôdzu 23.10.2022

//Pozvánka na členskú schôdzu 23.10.2022

Pozvánka na členskú schôdzu 23.10.2022

Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského klubu severských a japonských plemien
23.10.2022 v Mošovciach

Výbor klubu podľa stanov klubu zvoláva členskú schôdzu v reštaurácii Aqua autocampigu Drienok
23. 10. 2022 v Mošovciach
čas 14.00 hod

Návrh programu na členskú schôdzu Slovenského klubu severských a japonských plemien

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa návrhovej komisie
3. Voľba volebnej komisie a osoby poverené sčítaním hlasov
4. Voľba overovateľa zápisu
5. Doplnenie bodov programu – organizačné záležitosti
6. Prerokovanie žiadosti členky Denisy Pečar o prešetrenie podozrení na porušovanie Stanov SKSJP a Chovateľského poriadku niektorými členmi výboru
7. Schválenie aktualizovaného chovateľského poriadku SKSJP
8. Voľba kandidátov do uvoľnených funkcií výboru klubu na aktuálne volebné obdobie do roku 2024.
9. Rôzne – organizačné záležitosti
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

2022-10-09T07:17:58+00:00 9 októbra, 2022|Uncategorized|