Pozvánka na členskú schôdzu 21.10.2017

Home » organizačné » Pozvánka na členskú schôdzu 21.10.2017

Comments Off
Pozvánka na členskú schôdzu 21.10.2017

Pozvánka na členskú schôdzu 21.10.2017


 

POZVÁNKA

Na členskú schôdzu

Dňa 21.10 2017 v Mošovciach po skončení špeciálnej výstavy v budove AQUA

 

 

Program schôdze

1.) Otvorenie

2.) Voľba overovateľa zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov

3.) Doplnenie bodov programu, voľba matrikára  – Výbor navrhuje do funkcie členku klubu Máriu Lyžicovú.

4.) Návrh na zmenu stanov na základe právnej úpravy podľa platnej legislatívy, ochrany osobných údajov členov klubu a podmienok členstva. v Článku 1 – ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

  1. Názov, pôsobnosť, sídlo, štatutárny orgán

1. Názov klubu znie: Slovenský klub severských a japonských plemien.

2. Klub pôsobí na území Slovenskej republiky

3. Sídlom klubu je Krčméryho 146, 038 21 Mošovce.

4. Štatutárny orgán:

- predseda, oprávnený konať za klub samostatne

- tajomník, oprávnený konať za klub samostatne

5. Klub bol založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 23.11.1991 na dobu neurčitú.

 

  1. Právna povaha a postavenie klubu

1. Slovenský klub severských a japonských plemien.

2. Skrátený názov: SKSJP ( ďalej len „Klub“)

3. Klub je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov  plemien Aljašský malamut, Sibírsky husky, Grónsky pes, Akita inu, Shiba inu, Hokkaido, Kishu Inu a Fínsky Laponský pes ( ďalej len „AM, SH, GP, AI, SI, HK, KI, FLP“)

4. Klub má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.

5. Klub je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len “UKK”) členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len “SKJ”), ktorá je zastrešená medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI

6. Klub môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov.

V Článku 4 – PODMIENKY ČLENSTVA

1. Mimoriadnym členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky, alebo inej štátnej príslušnosti, ktorý sa hlási k Stanovám klubu a k platnému chovateľskému poriadku klubu.

2. Riadnym členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky po troch rokoch mimoriadneho členstva.

5. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných spoločností so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvod

7. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby, administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkov povinnosti voči strešnej organizácii UKK

8. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo klubovom spravodaji v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

5.)  návrh zmeny názvu funkcie športového referenta na manažéra športového oddielu, nakoľko tejto funkcii prislúchajú  viac organizačné povinnosti k predmetu športovej činnosti ako povinnosti informačného charakteru.

6.)  návrh na zmenu chovateľského poriadku  7 – Chovní jedinci

c.) RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B,C   Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK – SPDD

povoliť k zaradeniu do chovu so stupňom C ľahkej DBK posúdenia SPDD (stupnica FCI ) zrušiť OFA posúdenie v odvolacom konaní

7.) návrh na zmenu chovateľského poriadku článok 6.3. výberový chov – pre všetky klubom zastrešené plemená a článok  6.5.

6.3. všetky plemená – obaja rodičia spĺňajú: výsledok DBK SPDD „A“ , DLK SPDD 0/0, očné vyšetrenie Catarcta, PRA (geneticky alebo medicínsky-ambulantne)

6.5 V chove je zakázané použiť  jedincov s vyhodnoteným výsledkom „C“ spojením, iným než s výsledkom „A“  Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK  SPDD

8.)  návrh vytvorenie podmienok pre ambulantné vyšetrenie očí, na základe prijatého návrhu a prijatého uznesenia z členskej schôdze z roku 2016.

Vybrané pracoviská s platnou licenciou medzinárodného certifikátu – East European Society of Veterinary Opthalmology. 

(EESVO) – bola založená v roku 2014 za účelom poskytovania ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a na výskum v oblasti veterinárnej oftalmológie v spolupráci s veterinárnymi univerzitami v jednotlivých štátoch Európy.

Cieľom diagnostiky dedičných očných ochorení (DOO) u našich zvierat, bude plošné vyhľadávanie zdrojov chorôb, ktorých výsledky budú základom pre postupnú elimináciu týchto ochorení z chovnej populácie, aj keď zatiaľ iba vo výberovom chove.

Za účelom splnenia tohto cieľu má EESVO skupinu posudzovateľov pre sledovanie DOO. Skupina zhromažďuje informácie o všetkých vyšetreniach za dané obdobie. Raz ročne sa schádza so zástupcami Kynologických únií a porovnáva výsledky zdrojov chorôb a ich štatistické vyhodnotenie v rámci  jednotlivých plemien. Takto získané materiály publikuje komisia ako výročnú správu vo svojom veterinárnom periodiku.

9.)  návrh vytvorenie podmienok pre genetické vyšetrenie očí na základe prijatého návrhu a prijatého uznesenia z členskej schôdze z roku 2016.

Vybrané pracovisko Vetgene – Medgene

  • finnish Lapphund (popísané sú 2)- multifocal retinopathy vyšetrenie (CMR3), progressive rod cone degeneration (PRA-prcd)
  • hokkaido – Collie eye anomal (CEA) ochorenie očí ako u kólie
  • alaskan malamute- achromatopsia (CNGB3)
  • siberian husky (popísané sú 2)- achromatopsia (CNGB3), Progressive Retinal Atrophy (XL-PRA)

 

10.)  Uznesenie