Postup zhotovenia RTG a posúdenia DBK

Home » Postup zhotovenia RTG a posúdenia DBK


Postup zhotovenia röntgenogramu a posúdenia DBK Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK(SPDD) SAVLMZ

Online prihlásenie

Na základe vyplnenia online prihlášky obdržíte listovú zásielku, ktorá bude obsahovať dokumenty :

 1. Tlačivo SPDD „Potvrdenie o zhotovení röntgenogramu na posúdenie DBK a DLK v dvoch kópiách
 2. Metodika zhotovovania röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK Komisiou posudzovateľov SPDD SAVLMZ
 3. Zoznam odporučených röntgenologických pracovísk

>>> ONLINE PRIHLÁŠKA NA POSÚDENIE DBK <<<

Prihlásenie poštou

V prípade, že nemôžete odoslať online žiadosť, kontaktujte predsedu SKSJP (+421 903 666 500) o doručenie listovej zásielky na adresu:

Ondrej Šulka
Kysucký Lieskovec 36
023 34  Kysucký Lieskovec

Ďalšie kroky pri zhotovení RTG

 1. Objednajte sa na zhotovenie rӧntgenogramu pre posúdenie DBK u svojho veterinárneho lekára, alebo si vyberte pracovisko zo zaslaného zoznamu odporučených pracovísk. Výberom odporučeného pracoviska sa znižuje riziko, že  rӧntgenológ zhotoví neštandardný snímok, ktorý nebude posúditelný a bude ho potrebné zopakovať.
 2. Zaslané dokumenty 1) a 2) odovzdajte rӧntgenológovi. Taktiež so sebou doneste preukaz pôvodu (ďalej PP). Bez overenia identity psa nie je možné zhotoviť rӧntgenogram. Zároveň je nevyhnutné, aby mal pes zavedený čip, alebo mal čitateľné tetovacie číslo. Ak to tak nie je, pri objednávaní sa na termín o tom informujte veterinárneho lekára.
 3. Rӧntgenológ je povinný skontrolovať identitu psa a jeho identifikačné údaje naexponovať na rӧntgenogram. Svojim podpisom na tlačive „Potvrdenie o zhotovení rӧntgenogramu…“ potvrdíte, že naexponované identifikačné údaje sú správne.
 4. Rӧntgenovanie na DBK sa zásadne vykonáva v celkovej anestézii. Pri príprave vášho psa na snímkovanie sa riaďte pokynmi veterinárneho lekára (hladovka…)
 5. Rӧntgenológ po zhotovení snímku vyplní tlačivá, do PP potvrdí zhotovenie snímku a jeho fotokópiu  s tlačivami a rӧntgenogramon pošle predsedovi SPDD SAVLMZ na adresu:MVDr. Jozef Talajka
  Bilíková 11
  841 01 Bratislava
 6. V prípade doručenia neštandardného rӧntgenogramu, ktorý Komisia posudzovateľov vráti ako neposúditeľný, vás predseda SPDD vyzve na opakovanie snímkovania. Odporúčame, aby rӧntgenológ vykonal opakované snímkovanie na vlastné náklady.
 7. Výsledok posúdenia pošle predseda Komisie posudzovateľov predsedovi SKSJ/ a chovateľovi. Výsledok vám bude doručený zásielkou na dobierku v cene 15€ + poštovné. Do PP klub zapíše výsledok posúdenia pri bonitácii.

Rӧntgenogram je majetkom a je archivovaný SPDD SAVLMZ.