Postup posúdenia luxácie pately

//Postup posúdenia luxácie pately
Postup posúdenia luxácie pately 2015-09-03T17:48:50+00:00

Register certif. posudzovateľov Luxácie pately SPDD SAVLMZ-3

Článok a bližšie informácie o luxácii pately

 

POSTUP POSÚDENIA NA LUXÁCIU PATELY certifikovanými posudzovateľmi SPDD SAVLMZ

Online prihlásenie

Na základe vyplnenia online prihlášky obdržíte listovú zásielku, ktorá bude obsahovať dokumenty :

 1. Formulár SPDD „POSÚDENIE KOLENNÝCH KĹBOV NA LUXÁCIU PATEL“ v dvoch kópiách
 2. Metodika posúdenia kolenných kĺbov na Luxáciu pately
 3. Adresu predsedu SKSJP pre zaslanie výsledku posúdenia
 4. Register certifikovaných posudzovateľov Luxácie pately SPDD SAVLMZ

>>> ONLINE PRIHLÁŠKA NA POSÚDENIE LUXÁCIE PATELY <<<

Prihlásenie poštou

1. V prípade, že nemôžete odoslať online žiadosť, kontaktujte predsedu SKSJP (+421 903 666 500) o doručenie listovej zásielky na adresu:

Ondrej Šulka
Kysucký Lieskovec 36
023 34  Kysucký Lieskovec

Zásielnka bude obsahovať :

 1. Formulár SPDD „POSÚDENIE KOLENNÝCH KĹBOV NA LUXÁCIU PATEL“ v dvoch kópiách
 2. Metodika posúdenia kolenných kĺbov na Luxáciu pately
 3. Adresu predsedu SKSJP pre zaslanie výsledku posúdenia
 4. Register certifikovaných posudzovateľov Luxácie pately SPDD SAVLMZ

2. Objednajte sa na posúdenie Luxácie pately u veterinárneho lekára, ktorý je v registri certifikovaných posudzovateľov luxácie pately v doručenom dokumente 4) bod 1. Doručené dokumenty 1), 2) a 3) odovzdajte posudzovateľovi. Taktiež so sebou doneste preukaz pôvodu psa(ďalej PP). Bez overenia identity psa nie je možné zhotoviť rӧntgenogram. Zároveň je nevyhnutné, aby mal pes zavedený čip, alebo mal čitateľné tetovacie číslo. Ak to tak nie je, požiadajte predsedu SKSJP o zabezpečenie identifikácie v zmysle stanov SKSJP. Posúdenie bude vykonané po zabezpečení identifikácie.

3. Posudzovateľ skontroluje identitu psa a jeho identifikačné údaje potvrdí vo formulári „POSÚDENIE KOLENNÝCH KĹBOV NA LUXÁCIU PATEL“.

4. V časti čestné prehlásenie vo formulári podpisom potvrdíte, ža pes nebol chirugicky ošetrený na korekciu luxácie pately.

5. Posudzovanie na Luxáciu pately sa zásadne vykonáva pri plnom vedomí, bez celkovej anestézie alebo sedácie.

6. Je neprípustné, vykonať posudzovanie u suky v čase hárania.

7. Posudzovateľ po posúdení luxácie pately výsledok zaznamená vo formulároch a zároveň v PP. Jeden rovnopis formulára pošle predsedovi SKSJP a druhý odovzdá chovateľovi.

8. V prípade, že chovateľ alebo chovateľský klub nesúhlasí s výsledkom posúdenia, je možné podať odvolanie do 30 kalendárnych dní od dátumu posúdenia, v písomnej forme, predsedovi SKSJP. V prípade odvolania klubu, odvolanie bude doručené chovateľovi. V odvolaní musí byť uvedený predmet odvolania a jeho odôvodnenie. Zároveň chovateľ uhradí na účet SKSJP zálohu za odvolacie konanie v zmysle stanov klubu.

9. Predseda SKSJP do 7 dní od doručenia odvolania chovateľa, alebo súčastne s doručením odvolania chovateľského klubu, pošle chovateľovi doporučenú listovú zásielku s nasledovným obsahom:

 1. Formulár SPDD „POSÚDENIE KOLENNÝCH KĹBOV NA LUXÁCIU PATEL“ v dvoch kópiách
 2. Metodika posúdenia kolenných kĺbov na Luxáciu pately
 3. Adresu predsedu SKSJP pre zaslanie výsledku posúdenia
 4. Výzvu na opakované posúdenie Luxácie pately v odvolacom konaní
 5. Register referenčných posudzovateľov Luxácie pately v odvolacom konaní

10. Chovateľ, sa objedná na opakované posúdenie Luxácie pately v odvolacom konaní u veterinárneho lekára, ktorý je v registri referenčných posudzovateľov luxácie pately v doručenom dokumente 5) bod 9. Doručené dokumenty 1), 2), 3) a 4) odovzdá posudzovateľovi. Celý následný postup je obdobný ako pri prvostupňovom posúdení.

11. Je neprípustné, aby posúdenie v odvolacom konaní vykonal ten istý posudzovateľ, ako v prvostupňovom posúdení.